ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40937 2020-01-07 09:50:17     라이** 독판전단 A4 양면5종_종이비행기 01월08일 출발
40936 2020-01-07 09:47:26     썬팅* 01월08일 출발
40935 2020-01-07 09:25:03     서울** 국2절/150모조/1000 01월09일 출발
40934 2020-01-06 17:21:28     한원********** 국2절/100아트/500 01월08일 출발
40933 2020-01-06 17:20:26     뉴프** 국2절/200스노우/500 01월08일 출발
40932 2020-01-06 16:45:28     주발** 합판전단 A5 양면_반품신청 01월07일 출발
40931 2020-01-06 16:42:36     (주****** 2절/150아트/200매 01월08일 출발
40930 2020-01-06 16:38:14     동우** 카다로그 A4 36p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월07일 출발
40929 2020-01-06 16:36:47     주식*********** 브로셔 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월08일 출발
40928 2020-01-06 16:35:51     두리** 포스터 외 2건 594*841 단면_박제[우보만리] 01월09일 출발
40927 2020-01-06 16:16:28     E.********* 카다로그 90*140/16p 양면_사용자설명서 01월09일 출발
40926 2020-01-06 16:01:49     (주****** 2절/120모조/1150매 01월08일 출발
40925 2020-01-06 15:59:08     (주****** 2절/250스노우/600매 01월08일 출발
40924 2020-01-06 15:57:48     군포**** 리플렛 A3 양면 8도 01월07일 출발
40923 2020-01-06 15:55:31     어쿠**** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 01월07일 출발
40922 2020-01-06 15:52:16     리틀*** 독판전단 A4 단면4도 01월08일 출발
40921 2020-01-06 15:29:46     (주******* 카다로그 A5_20p 양면 8도 01월14일 출발
40920 2020-01-06 15:14:29     이오** 합판전단 외 1건 A4 4/4 01월07일 출발
40919 2020-01-06 14:54:10     제이****** 카다로그 A4/346p 양면_영문2020 Catalog 01월13일 출발
40918 2020-01-06 14:44:21     유니******** 카다로그 A4 74p 4/4 1/1 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :