ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41376 2020-02-12 15:40:07     다다** 카다로그 A4 192p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
41375 2020-02-12 14:40:54     옵스***** 국2절/240몽블랑/250매 02월14일 출발
41374 2020-02-12 13:44:18     하나** 리플렛 외 1건 A4_4p 4/4 02월13일 출발
41373 2020-02-12 13:43:52     남양** 카다로그 A5_32p 양면칼라 02월13일 출발
41372 2020-02-12 13:43:02     휴레** 02월17일 출발
41371 2020-02-12 13:42:20     제이*************** 리플렛 A4_8p 4/4 02월14일 출발
41370 2020-02-12 13:33:19     서면******** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
41369 2020-02-12 11:37:13     뉴프** 국2절/150아트/1000 02월14일 출발
41368 2020-02-12 11:34:06     뉴프** 국3절/250스노우/1000 02월14일 출발
41367 2020-02-12 11:24:53     박은* 리플렛 A5 양면 8도 접수대기
41366 2020-02-12 09:08:54     김두* 브로셔 외 1건 215*240/4p 양면_최서윤 현무용단 02월13일 출발
41365 2020-02-12 08:55:39     (주****** 합판명함 100*60 양면8도 02월13일 출발
41364 2020-02-12 08:51:58     엠스******** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
41363 2020-02-11 18:19:12     우리** -010-4812-6450 담당자 02월13일 출발
41362 2020-02-11 18:11:32     피알*** 대한에폭시 02월13일 출발
41361 2020-02-11 18:05:16     서울** 2절/150스노우/500 02월13일 출발
41360 2020-02-11 17:59:42     한라********** 카다로그 외 1건 A4/42p 양면_국문 접수대기
41359 2020-02-11 17:53:40     서울** 국전/150스노우/900 02월13일 출발
41358 2020-02-11 17:49:40     충남*** 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 02월13일 출발
41357 2020-02-11 17:49:35     충남*** 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 02월13일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :