ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42978 2020-07-21 10:19:24     시스*** 팜플렛 A5 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월24일 출발
42977 2020-07-21 10:15:27     (주******** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 월일 출발
42976 2020-07-20 17:36:44     에스**** 리플렛 A4/4p 양면_휴대폰살균소독제 07월22일 출발
42975 2020-07-20 17:07:58     (주******** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 월일 출발
42974 2020-07-20 16:37:07     종로****** 독판전단 A4 양면_마케팅PD양성 07월21일 출발
42973 2020-07-20 16:13:41     나이**** 카다로그 A5 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월22일 출발
42972 2020-07-20 15:34:41     씨에* 독판기타 A4 앞면 4도 뒷면 1도 07월22일 출발
42971 2020-07-20 15:24:47     글로**** 카다로그 A4_12P 4/4 -타와와 카달로그 07월22일 출발
42970 2020-07-20 15:05:02     서울** 2절/120스노우/250매 07월22일 출발
42969 2020-07-20 14:22:00     (주***** 대문접지 07월22일 출발
42968 2020-07-20 14:14:59     (주*** 월일 출발
42967 2020-07-20 14:13:28     서인**** 리플렛 182*257/4p 양면 이동식찜질방 월일 출발
42966 2020-07-20 14:12:57     영농******* 월일 출발
42965 2020-07-20 14:06:50     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월22일 출발
42964 2020-07-20 11:52:24     한다**** 리플렛 외 1건 A4 4/4 월일 출발
42963 2020-07-20 11:49:07     옵스****** 국2절/150아트/50매 07월22일 출발
42962 2020-07-20 11:36:04     아이*** 카다로그 A4/32p 양면_마이크로진 07월23일 출발
42961 2020-07-20 11:34:07     아이*** 카다로그 A4/24p 양면_(주)우진기업 07월23일 출발
42960 2020-07-20 11:34:00     이든**** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 월일 출발
42959 2020-07-20 11:32:51     캐스 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 월일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :