ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40457 2019-12-02 12:58:04     레디*** 리플렛 400*210 4/4 12월05일 출발
40456 2019-12-02 12:56:25     (주***** 카다로그 105*148/48p 양면_T-50(국문) 12월10일 출발
40455 2019-12-02 12:01:46     옵스***** 국전/240랑데뷰/250매 12월04일 출발
40454 2019-12-02 11:07:28     디자*** 2절/190랑데뷰/250매 12월04일 출발
40453 2019-12-02 11:03:15     에스*** 100모조 12월04일 출발
40452 2019-12-02 10:06:10     알앤* 리플렛 216*280_4p 양면_ 12월03일 출발
40451 2019-12-02 10:00:12     한원********** 국2절/150아트/150 12월04일 출발
40450 2019-12-02 09:41:27     한원********** 국2절/160랑데뷰/1000 12월04일 출발
40449 2019-12-02 09:18:39     리틀**** 카다로그 B5_48p 4/4 12월06일 출발
40448 2019-11-29 17:58:06     소리** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 12월02일 출발
40447 2019-11-29 17:25:01     선우** 합판명함 90*50 양면2인_알리페즈 외 12월02일 출발
40446 2019-11-29 17:18:06     거성**** 카다로그 A4 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 12월03일 출발
40445 2019-11-29 17:14:22     위지** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 12월02일 출발
40444 2019-11-29 16:17:59     로커*** 리플렛 A3 양면 8도 12월06일 출발
40443 2019-11-29 16:17:11     로커*** 합판봉투 대봉투 단면먹1도 12월02일 출발
40442 2019-11-29 16:11:04     라이*** 독판전단 A4 양면_루치온주/본큐어주 12월03일 출발
40441 2019-11-29 15:58:19     사명*** 독판전단 200*150 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 12월02일 출발
40440 2019-11-29 15:56:14     송정**** 독판전단 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 12월02일 출발
40439 2019-11-29 13:33:20     예프******** 2절/150스노우/500 12월01일 출발
40438 2019-11-29 13:33:04     예프******** 2절/150스노우/1000 12월01일 출발
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :