ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42617 2020-06-16 08:57:59     옵스***** 국2절/240앙상블/500매 06월18일 출발
42616 2020-06-16 08:56:19     옵스***** 국2절/180스노우/1000매 06월18일 출발
42615 2020-06-15 16:52:33     예프******** 국2절/250스노우/30매 06월17일 출발
42614 2020-06-15 16:39:47     예프******** 2절/200스노우/105매 06월17일 출발
42613 2020-06-15 15:52:48     (주********* 독판전단 외 1건 A4 단면_취업상담카드 09월19일 출발
42612 2020-06-15 15:40:14     (주*** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 09월18일 출발
42611 2020-06-15 15:37:52     MC******* 리플렛 480*200 양면 8도 06월17일 출발
42610 2020-06-15 15:33:10     오성*** 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 06월17일 출발
42609 2020-06-15 14:43:58     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월17일 출발
42608 2020-06-15 14:32:28     아이** 합판기타 A5 단면먹1도 06월18일 출발
42607 2020-06-15 11:14:17     ㈜노**************** 독판전단 외 2건 1-385*587 단면_화이트(벽돌)-KAJ06-0151 06월18일 출발
42606 2020-06-15 11:14:13     ㈜노**************** 독판전단 외 1건 385*607 단면_화이트(목재)-KAP06-6006 06월18일 출발
42605 2020-06-15 11:11:08     (주*** 리플렛 840*297 양면 8도 06월18일 출발
42604 2020-06-15 11:09:46     노블***** 카다로그 A4 8p 양면 8도 06월16일 출발
42603 2020-06-15 10:27:02     종로****** 브로셔 외 1건 A4 양면_정부고용지원금제도안내 06월16일 출발
42602 2020-06-15 10:06:28     예프******** 국2절/150모조/1000 06월17일 출발
42601 2020-06-15 08:54:24     주다** 카다로그 180*257/24p 양면_괜찮냐 06월16일 출발
42600 2020-06-15 08:45:19     웰트** 브로셔 175*250/16p 양면_weltrans 06월16일 출발
42599 2020-06-12 17:24:25     서울** 국2절/150스노우/1000매 06월14일 출발
42598 2020-06-12 17:01:16     (주****** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :