ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
2512 2014-07-16 17:31:43     안산**** 소봉투 (220×105mm) 마스타인쇄 07월21일 출발
2511 2014-07-16 17:10:33     페이*** 국2절/250아트/1000매 07월18일 출발
2510 2014-07-16 16:57:44     뉴프** 국2절/150아트/50 07월18일 출발
2509 2014-07-16 16:51:57     페이*** 국2절/250아트/100매 07월18일 출발
2508 2014-07-16 16:31:08     에듀**** 4절/240랑데뷰/500매 07월18일 출발
2507 2014-07-16 16:28:26     만연***** 포스터 B3(351*520) 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 07월17일 출발
2506 2014-07-16 16:24:57     에듀**** 4절/160랑데뷰/500매 07월18일 출발
2505 2014-07-16 16:08:00     ㈜리**** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월18일 출발
2504 2014-07-16 16:04:01     팍스** A5_A3합대 4/0 07월17일 출발
2503 2014-07-16 15:52:01     (주******** 카다로그 A4_16p 4/4 07월18일 출발
2502 2014-07-16 15:40:33     (주***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월18일 출발
2501 2014-07-16 15:40:09     사단***** 카다로그 A4_20 4/4 07월17일 출발
2500 2014-07-16 15:39:40     글루** 카다로그 A4_8p 4/4 07월21일 출발
2499 2014-07-16 15:32:33     두빗* 독판전단 A4 단면 먹1도 07월17일 출발
2498 2014-07-16 15:22:54     이오** 합판전단 A4 4/0 07월17일 출발
2497 2014-07-16 14:15:34     한국******** 국2절/250스노우/25매 07월18일 출발
2496 2014-07-16 13:48:11     KC* 합판전단 A5 단면컬러 07월17일 출발
2495 2014-07-16 13:47:44     오유***** 카다로그 A4_20p 양면 07월22일 출발
2494 2014-07-16 13:47:35     (주***** 카다로그 A4_4p 양면 07월17일 출발
2493 2014-07-16 13:38:49     제이**** 리플렛 A4 양면컬러 07월17일 출발
  처음  이전 [2051] [2052] [2053] [2054] [2055] [2056] [2057] [2058] [2059] [2060]   맨끝  
상호 검색 :