ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
371 2014-04-17 13:27:25     뉴프** 국2절/120모조/375 04월19일 출발
370 2014-04-17 13:04:52     태인** 국2절/80모조/500 04월19일 출발
369 2014-04-17 12:35:27     에버***** 브로셔 외 2건 192*384 양면칼라 7899메뉴얼 04월24일 출발
368 2014-04-17 12:32:15     와이**** 독판전단 85*125 양면인쇄 04월18일 출발
367 2014-04-17 12:32:04     코아* 리플렛 A2 양면칼라 04월18일 출발
366 2014-04-17 12:02:45     MA****** 포스터 A2 앞면 : 4도 SKT sports 04월18일 출발
365 2014-04-17 11:04:11     크로**** 카다로그 A5_66p 양면 04월21일 출발
364 2014-04-17 09:35:56     GS*** 독판전단 A4_1조2매 앞면:칼라 뒷면:먹1도 04월21일 출발
363 2014-04-17 09:05:36     뉴프** 2절/160랑데뷰/500매 04월19일 출발
362 2014-04-17 09:02:20     태인** 국2절/210랑데뷰/1연 04월19일 출발
361 2014-04-17 09:01:12     태인** 국전/210랑데뷰/1연 04월19일 출발
360 2014-04-16 18:27:24     보성*** 국2절/180아트/1연 04월18일 출발
359 2014-04-16 18:24:22     뉴프** 2절/200아트/200 04월18일 출발
358 2014-04-16 18:21:44     이화** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 04월17일 출발
357 2014-04-16 17:43:58     휴메** 카다로그 외 1건 A4/12p 양면칼라 비어 펍 카페 리원 04월18일 출발
356 2014-04-16 16:56:39     서울** 국2절/150모조/1연 04월18일 출발
355 2014-04-16 16:55:35     은평******* 카다로그 A4/24p 표지양면칼라 내지먹1도 04월18일 출발
354 2014-04-16 16:54:49     위파*** 리플렛 400*200 양면칼라+금별색 (금별색) 04월17일 출발
353 2014-04-16 16:53:00     클푸****** 합판전단 8절 양면칼라 04월17일 출발
352 2014-04-16 16:51:01     평지* 2절/100모조/1연 04월18일 출발
  처음  이전 [2241] [2242] [2243] [2244] [2245] [2246] [2247] [2248] [2249] [2250]   맨끝  
상호 검색 :