ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
638 2014-04-28 13:16:26     죽카* 리플렛 A4 양면컬러 04월29일 출발
637 2014-04-28 13:12:00     미래**** 독판전단 A4 양면 04월30일 출발
636 2014-04-28 12:23:13     클푸****** 카다로그 8절_12p 양면칼라 04월30일 출발
635 2014-04-28 12:23:08     퍼펙********** 리플렛 A4 양면칼라 04월29일 출발
634 2014-04-28 11:57:31     우리** 카다로그 A4_8p 양면 04월29일 출발
633 2014-04-28 11:17:47     CB************ 카다로그 외 1건 A4/36p 양면칼라 05월02일 출발
632 2014-04-28 10:56:38     이셀** 카다로그 16절_12p 양면 04월29일 출발
631 2014-04-28 10:55:15     장신* 브로셔 A4/4p 양면 04월29일 출발
630 2014-04-28 10:40:00     충남************* 포스터 A2 앞면 : 4도 인문대학 취업 공모전 04월29일 출발
629 2014-04-28 10:30:28     전국****** 카다로그 A4_84 양면 04월30일 출발
628 2014-04-28 10:22:38     (주****** 포스터 A2 단면 04월29일 출발
627 2014-04-28 09:05:27     태인** 국전/120모조/1350매 04월30일 출발
626 2014-04-28 09:05:10     뉴프** 4절/150아트/100매 04월30일 출발
625 2014-04-28 09:04:52     아이*** 국2절/200스노우/500 04월30일 출발
624 2014-04-28 09:03:29     아이*** 국2절/130랑데뷰/1000 04월30일 출발
623 2014-04-28 08:51:41     엘영* 리플렛 국장3절 4/4 04월30일 출발
622 2014-04-28 08:18:41     늘봄** 합판전단 A4 단면 04월29일 출발
621 2014-04-25 18:46:56     뉴프** 국전/100아트/1000 04월27일 출발
620 2014-04-25 18:13:36     삼영** 국2절/250아트/160매 04월27일 출발
619 2014-04-25 17:55:56     아빠****** 독판기타 외 1건 A4 양면 먹1도 마스타 04월29일 출발
  처음  이전 [2351] [2352] [2353] [2354] [2355] [2356] [2357] [2358] [2359] [2360]   맨끝  
상호 검색 :