ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
37622 2019-05-24 19:38:05     팀엔***** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
37621 2019-05-24 18:13:55     피렌******** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
37620 2019-05-24 17:41:55     국립********** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
37619 2019-05-24 17:34:45     (주****** 2절/120모조/1100매 인쇄중
37618 2019-05-24 17:33:59     (주****** 2절/250스노우/600매 인쇄중
37617 2019-05-24 17:07:36     더조* 카다로그 A4 8p 양면8도 인쇄중
37616 2019-05-24 16:50:54     에스******* 리플렛 500*200 4/4 접수대기
37615 2019-05-24 16:47:20     (주*********** 합판전단 A5 양면 인쇄중
37614 2019-05-24 16:37:04     제이*************** 리플렛 A4 4/4 접수대기
37613 2019-05-24 16:34:23     예무* 카다로그 외 1건 190*265_16p 4/4 접수대기
37612 2019-05-24 16:11:32     단국*** 팜플렛 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
37611 2019-05-24 15:54:40     버드****** 독판전단 B4 양면 8도 접수대기
37610 2019-05-24 15:00:25     MK* 포스터 A1 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
37609 2019-05-24 14:48:05     뉴프** 국전/150아트/1000 인쇄중
37608 2019-05-24 14:41:25     (주***** 카다로그 외 1건 105*148/48p 양면_T-50(국문) 인쇄중
37607 2019-05-24 14:28:31     닉스**** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
37606 2019-05-24 13:39:50     한민******* 카다로그 외 1건 A4_8p 4/4 인쇄중
37605 2019-05-24 13:28:34     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
37604 2019-05-24 13:27:31     미래**** 포스터 A2 / A3 단면4도 인쇄중
37603 2019-05-24 13:01:39     카인****** 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :