ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43946 2020-10-30 17:41:05     스리***** 카다로그 외 2건 A4_40 4/4 접수대기
43945 2020-10-30 17:15:05     서울** 국2절/120스노우/200 인쇄중
43944 2020-10-30 15:51:08     한국***** 카다로그 A4 40p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
43943 2020-10-30 14:50:45     (주********** 독판기타 72*88/80*80 단면/양면 인쇄중
43942 2020-10-30 14:00:01     액츠** 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43941 2020-10-30 11:21:04     액츠** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43940 2020-10-30 11:20:13     액츠** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43939 2020-10-30 11:18:29     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43938 2020-10-30 11:17:02     (주***** 합판스티커 95*55 칼라 접수대기
43937 2020-10-30 11:16:22     액츠** 독판전단 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43936 2020-10-30 11:12:55     액츠** 독판전단 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43935 2020-10-30 11:09:52     액츠** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43934 2020-10-30 11:05:27     에이** 리플렛 210*128 1/1 속지 접수대기
43933 2020-10-30 11:02:12     유한****** 리플렛 외 1건 인쇄중
43932 2020-10-30 10:55:08     유엠 카다로그 A5_56p 4/4 접수대기
43931 2020-10-30 10:54:53     (주**** 인쇄중
43930 2020-10-30 10:47:21     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 접수대기
43929 2020-10-30 10:11:56     (주****** 카다로그 214*300/148p 양면 접수대기
43928 2020-10-30 08:46:04     (주***** 동일내용, 크기만 틀림 인쇄중
43927 2020-10-29 17:30:56     삼성******* 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :