ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
45138 2021-02-26 17:20:46     서울** 2절/200스노우/250 인쇄중
45137 2021-02-26 17:15:29     조재* 합판명함 90*50 단면 4도 인쇄중
45136 2021-02-26 17:01:32     VH*** 독판전단 A5 1/1 인쇄중
45135 2021-02-26 16:53:48     예프******** 국2절/200스노우/500 인쇄중
45134 2021-02-26 16:40:44     액츠** 카다로그 A4 204p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
45133 2021-02-26 16:40:41     액츠** 카다로그 A4 164p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
45132 2021-02-26 16:05:49     페이*** 평지사 오시 인쇄중
45131 2021-02-26 16:00:39     IT***** 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 인쇄중
45130 2021-02-26 15:54:44     토요**** 카다로그 외 1건 210*220_86p 4/4 스티커 4도 인쇄중
45129 2021-02-26 15:54:13     주식********* 카다로그 A4/88p 양면_자생의료재단 접수대기
45128 2021-02-26 15:20:30     한반******* 카다로그 A4_162p 표지칼라 내지 흑백 접수대기
45127 2021-02-26 15:15:43     한국*********** 합판전단 A4 단면 인쇄중
45126 2021-02-26 15:08:29     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
45125 2021-02-26 15:07:55     더블*********** 브로셔 외 1건 A4/4p 양면_본사용 인쇄중
45124 2021-02-26 15:06:16     아기**** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
45123 2021-02-26 14:56:30     파이**** 브로셔 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
45122 2021-02-26 14:55:09     파이**** A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
45121 2021-02-26 14:42:00     옵스***** 열린 에폭/평지 오시2단접지 인쇄중
45120 2021-02-26 14:39:52     스피******** 브로셔 515*364 양면흑백_홈던트하우스_조립설명서 인쇄중
45119 2021-02-26 14:09:31     서울** 2절/200스노우/400 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :