ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43158 2020-08-07 16:58:48     DF******** 카다로그 A4 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43157 2020-08-07 16:46:54     (주*** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43156 2020-08-07 16:36:55     즉석**** 독판기타 85*190 먹1도 단면 인쇄중
43155 2020-08-07 16:33:48     뉴프** 국2절/150아트/500 인쇄중
43154 2020-08-07 16:32:42     탑이** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43153 2020-08-07 16:21:15     액츠** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
43152 2020-08-07 16:06:24     민기*** 국2절/250아트/250매 인쇄중
43151 2020-08-07 15:38:05     코코**** 리플렛 A4 양면8도 인쇄중
43150 2020-08-07 15:34:02     (주************** 카다로그 외 1건 258*183/12p 양면_다이애드 인쇄중
43149 2020-08-07 15:24:22     (주***** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43148 2020-08-07 15:24:03     신성*** 카다로그 외 1건 A4/8p 양면_국문 Temporary barrier 인쇄중
43147 2020-08-07 15:13:37     크레***** 합판기타 B5 먹1도 인쇄중
43146 2020-08-07 15:12:26     서울** 국2절/120스노우/150 인쇄중
43145 2020-08-07 14:56:09     탑이** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43144 2020-08-07 14:03:15     액츠** 카다로그 A4 52p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
43143 2020-08-07 13:59:35     선우** 카다로그 외 1건 150*210/24p 양면_t_plus 인쇄중
43142 2020-08-07 13:00:30     클레**** 카다로그 A4 44p 양면_DESIGN DOORS 인쇄중
43141 2020-08-07 11:24:43     미유** 독판전단 A4 4/0 인쇄중
43140 2020-08-07 11:14:32     제니* 독판전단 A4 1/0 인쇄중
43139 2020-08-07 11:01:17     한희* 카다로그 A4 44p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :