ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43612 2020-09-29 17:22:34     홍미* 카다로그 190*240/56p 양면 접수대기
43611 2020-09-29 11:41:53     백현* 합판명함 160*70 4/4 접수대기
43610 2020-09-29 11:21:14     주식****** 독판전단 B5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
43609 2020-09-29 09:16:14     지엔******* -낱장10000매- 10월01일 출발
43608 2020-09-29 09:08:41     페이*** 국2절/200아트/500매 10월01일 출발
43607 2020-09-29 08:58:30     메타***** 독판전단 A4 단면_간호포스터 인쇄중
43606 2020-09-28 17:34:44     옵스***** 여분250매 09월30일 출발
43605 2020-09-28 17:34:21     옵스***** 여분1연 09월30일 출발
43604 2020-09-28 17:34:12     옵스***** 여분1연 09월30일 출발
43603 2020-09-28 15:35:31     최병* 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43602 2020-09-28 15:20:59     주식********* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 1도 인쇄중
43601 2020-09-28 15:18:00     블루** 리플렛 640*285 양면8도 접수대기
43600 2020-09-28 15:13:52     온라******** 독판전단 외 1건 A4 4/0 인쇄중
43599 2020-09-28 15:05:20     페이*** 4절/200아트/1000매 09월30일 출발
43598 2020-09-28 14:59:43     아트** 리플렛 155*75 단면4도 인쇄중
43597 2020-09-28 14:57:56     레드*** 리플렛 A4 양면8도 인쇄중
43596 2020-09-28 14:46:42     (주*** 독판전단 260*300 단면2종_롯데 단열벽지 (더 따뜻한) 삽지 인쇄중
43595 2020-09-28 13:56:26     델라* 독판전단 A3 단면2종_오드리햅번/메뉴세팅 인쇄중
43594 2020-09-28 11:03:57     뉴프** 소국전/200아트/250 09월30일 출발
43593 2020-09-28 10:51:57     (주******* 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :