ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43524 2020-09-18 18:16:47     액츠** 리플렛 B4 앞면 : 5도 / 뒷면 : 5도 접수대기
43523 2020-09-18 17:52:47     디싱***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
43522 2020-09-18 15:51:14     장내* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43521 2020-09-18 15:40:02     (주***** 국2절/200스노우/250매 인쇄중
43520 2020-09-18 15:29:50     숨비** 독판기타 150*60 양면_숨비소리티켓 접수대기
43519 2020-09-18 15:07:18     이오** 합판전단 외 1건 A4 4/4 인쇄중
43518 2020-09-18 14:55:32     주식******** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43517 2020-09-18 13:40:04     주식********* 카다로그 A4/36p 양면_WELCLA 인쇄중
43516 2020-09-18 11:49:09     지엔******* -낱장10000매- 인쇄중
43515 2020-09-18 11:28:49     조은********** 카다로그 외 1건 182*257/20p 양면_어깨동무우리놀이 인쇄중
43514 2020-09-18 11:06:44     옵스***** 내지1장 백면 인쇄중
43513 2020-09-18 08:58:37     (주****** 합판전단 외 1건 16절 양면_LED모듈설치방법 인쇄중
43512 2020-09-17 17:26:10     (주******** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43511 2020-09-17 17:12:15     큐텍*** 리플렛 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43510 2020-09-17 17:12:12     6단** 브로셔 906*80 양면 접수대기
43509 2020-09-17 17:11:45     투케***** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43508 2020-09-17 16:36:29     윈체***** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43507 2020-09-17 16:25:00     ㈜노**************** 독판전단 5-385*629 단면_화이트-KAJ06-5262 접수대기
43506 2020-09-17 16:24:03     디픽* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43505 2020-09-17 16:13:13     (주*** 카다로그 148*210/12p 양면흑백_MSB210Li-사용설명서 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :