ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
46178 2021-06-13 03:04:03     접수대기
46177 2021-06-11 18:08:10     락슈** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
46176 2021-06-11 17:19:30     글로*** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
46175 2021-06-11 17:05:03     서정*** 카다로그 B5 12p 양면8도 인쇄중
46174 2021-06-11 16:22:41     (주****** 2절/120모조/600매 06월13일 출발
46173 2021-06-11 16:22:04     (주****** 국2절/250스노우/1100매 06월13일 출발
46172 2021-06-11 15:49:59     (주*** 브로셔 290*400 양면흑백_사용설명서_예초기공용 인쇄중
46171 2021-06-11 15:23:35     한다**** 브로셔 A4/4p 양면_정혜림독주회 인쇄중
46170 2021-06-11 15:05:32     주식******* 카다로그 A4_20p 4/4 인쇄중
46169 2021-06-11 15:01:22     주식******** 독판전단 B5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
46168 2021-06-11 14:07:43     케이**** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
46167 2021-06-11 13:49:41     유빈** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
46166 2021-06-11 13:24:21     테라********** 브로셔 A4/8p 양면_테라바이오 인쇄중
46165 2021-06-11 12:43:30     페이*** 국전/180아트/200매 06월13일 출발
46164 2021-06-11 12:08:36     스피******** 합판스티커 100*40 영문사양 인쇄중
46163 2021-06-11 11:20:10     버드****** 독판전단 B4 양면 8도 인쇄중
46162 2021-06-11 11:11:09     피자* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
46161 2021-06-11 10:58:46     물빛***** 리플렛 442*210 양면8도 인쇄중
46160 2021-06-11 08:00:50     스피******** 브로셔 외 1건 182*257/4p 양면흑백_아마존해외용_조립설명서 인쇄중
46159 2021-06-11 07:59:31     (주***** 독판전단 A3 양면2종_M74_사용설명서 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :