ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
45919 2021-05-18 16:52:22     VH*** 합판명함 80*130 양면8도 인쇄중
45918 2021-05-18 16:32:14     뉴프** 2절/80미색모조/1000매 인쇄중
45917 2021-05-18 16:31:33     뉴프** 국전/200스노우/500매 인쇄중
45916 2021-05-18 14:47:04     (주****** 2절/300스노우/1550매 인쇄중
45915 2021-05-18 14:35:49     현대************* 합판봉투 305*215 칼라_더 현대[녹색별색] 인쇄중
45914 2021-05-18 14:34:58     롯데******* 카다로그 A4 106p 양면먹1도 접수대기
45913 2021-05-18 14:27:09     베를**** 독판전단 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
45912 2021-05-18 14:15:28     예프******** 김도사 무광/무선 인쇄중
45911 2021-05-18 14:13:39     (주********** 카다로그 A4 36p 양면8도 접수대기
45910 2021-05-18 12:20:24     강남******** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
45909 2021-05-18 11:55:15     삼일*** 독판전단 A4 양면8도 인쇄중
45908 2021-05-18 10:44:16     한창** 카다로그 A4 36p 양면 8도 인쇄중
45907 2021-05-18 09:18:27     VH*** 독판전단 105*150 양면8도 인쇄중
45906 2021-05-18 09:00:15     (주********* 독판전단 110*110 단면 먹1도 인쇄중
45905 2021-05-18 08:58:42     MC******* 리플렛 396*210 양면8도 인쇄중
45904 2021-05-18 08:51:35     앤트**** 독판전단 60*125 단면2종_공기와꿈/윌리엄블레이크 접수대기
45903 2021-05-18 08:47:36     오토*** 접수대기
45902 2021-05-17 17:42:54     트리****** 리플렛 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 오시 3줄 인쇄중
45901 2021-05-17 16:46:02     (주******* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
45900 2021-05-17 16:31:07     카렌* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :