ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
44334 2020-12-02 15:45:10     에스******** 리플렛 400*200 양면_TREBIEN 제품 보증서 접수대기
44333 2020-12-02 15:43:55     (주*** 독판전단 209*296 양면 타이어나라 인쇄중
44332 2020-12-02 15:30:55     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 접수대기
44331 2020-12-02 15:06:35     페이*** 2절/100모조/500매 인쇄중
44330 2020-12-02 15:06:33     로보**************** 인쇄중
44329 2020-12-02 15:02:20     에스*** 100모조 인쇄중
44328 2020-12-02 15:00:14     에스*** 국2절/120모조/125매 인쇄중
44327 2020-12-02 14:48:22     (주****** 2절/250스노우/250매 인쇄중
44326 2020-12-02 13:44:32     (주***** 250스노우 인쇄중
44325 2020-12-02 13:08:07     (주**** 카다로그 A4/8p 양면_코로나19제안서 DM용2차6p수정 인쇄중
44324 2020-12-02 13:01:38     패밀** 리플렛 370*260 양면_행복켄넬사용설명서 인쇄중
44323 2020-12-02 12:02:27     솔고****** 포스터 국전 4/0 접수대기
44322 2020-12-02 10:59:50     액츠** 접지리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
44321 2020-12-02 10:53:09     제이*************** 접수대기
44320 2020-12-02 10:51:54     카인****** 카다로그 A4/16p 양면_카인드캠핑카 인쇄중
44319 2020-12-02 10:48:33     썬나* 합판전단 A4 양면머리머리_서초점 인쇄중
44318 2020-12-02 10:47:09     (주***** 2단 인쇄중
44317 2020-12-02 10:16:45     유한********** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
44316 2020-12-02 09:32:09     (주***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
44315 2020-12-01 17:09:24     (주************ 합판스티커 158-48 4/0 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :