ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
21531 2016-12-10 14:45:48     한중***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
21530 2016-12-10 14:45:40     뮤즈******** 브로셔 A5/4p 양면_겨울 정기연주회 인쇄중
21529 2016-12-10 14:22:50     롤링* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
21528 2016-12-10 10:43:00     뉴프** 국전/200스노우/100 인쇄중
21527 2016-12-09 17:38:10     서울** 국2절/150스노우/100 인쇄중
21526 2016-12-09 17:32:24     서울** 국전/180스노우/300 인쇄중
21525 2016-12-09 17:15:35     RN***** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
21524 2016-12-09 17:14:38     주식***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
21523 2016-12-09 17:14:17     메덱******* 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
21522 2016-12-09 17:13:50     한백**** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
21521 2016-12-09 17:13:26     김경***** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
21520 2016-12-09 17:13:02     노량*** 포스터 A2 앞면 :4도 뒷면 :4도 인쇄중
21519 2016-12-09 17:08:50     금경* 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
21518 2016-12-09 16:41:05     선우** 독판전단 180*130 단면_드부이에필독사항 인쇄중
21517 2016-12-09 16:35:31     두리** 포스터 594*841 단면_문무꿈춤 인쇄중
21516 2016-12-09 15:20:10     액츠** 카다로그 A4 32p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
21515 2016-12-09 14:53:08     서울****** 팜플렛 A4 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
21514 2016-12-09 14:24:24     이내*** 접수대기
21513 2016-12-09 14:23:32     새생*** 독판전단 A4 4/0 인쇄중
21512 2016-12-09 13:36:14     아이*** 합판봉투 220*105 칼라소봉투 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :