ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
44855 2021-01-27 17:41:14     엠피***** 독판전단 외 1건 A4 단면_DM-대표님 인사말 인쇄중
44854 2021-01-27 17:37:40     (주******* 카다로그 A5_32p 양면 8도 접수대기
44853 2021-01-27 17:34:25     (주****** 국전/120모조/1150매 인쇄중
44852 2021-01-27 17:31:49     (주****** 2절/120모조/1100매 인쇄중
44851 2021-01-27 17:30:31     (주****** 2절/250스노우/1650매 인쇄중
44850 2021-01-27 17:27:53     (주******* 카다로그 외 1건 A5_18p 양면 8도 인쇄중
44849 2021-01-27 17:16:00     씨에**** 독판전단 155*72 양면 8도 인쇄중
44848 2021-01-27 16:45:48     주 ***** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
44847 2021-01-27 16:22:30     청담** 리플렛 A4 양면8도 인쇄중
44846 2021-01-27 16:18:39     DF* 카다로그 A4 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
44845 2021-01-27 16:04:35     주다** 브로셔 외 1건 100*210/4p 양면_고코로 인쇄중
44844 2021-01-27 15:27:58     황금***** 브로셔 840*297 양면_스마트무인택배함 접수대기
44843 2021-01-27 14:20:08     냉열*** 카다로그 A4 70p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
44842 2021-01-27 14:16:26     홈시** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
44841 2021-01-27 13:52:05     김봉* 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
44840 2021-01-27 13:31:59     스피******** 독판전단 A3 양면흑백6종_일문 인쇄중
44839 2021-01-27 13:10:27     우림 최대한나오게 인쇄중
44838 2021-01-27 12:16:51     금용****** 카다로그 A4/12p 양면_금용제품안내 인쇄중
44837 2021-01-27 11:01:52     국일**** 카다로그 A4 24p 양면 8도 접수대기
44836 2021-01-27 10:39:11     냉열*** 카다로그 A4 80p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :