ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41156 2020-01-22 15:32:42     피델** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
41155 2020-01-22 15:18:06     서울** 2절/100미색모조/ 인쇄중
41154 2020-01-22 15:16:43     파스**** 카다로그 B4 12p 양면8도 인쇄중
41153 2020-01-22 14:59:26     EO**** 인쇄중
41152 2020-01-22 14:13:37     유창** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
41151 2020-01-22 14:11:42     (주***** 무광코팅 인쇄중
41150 2020-01-22 11:47:36     리얼********** 무광코팅 인쇄중
41149 2020-01-22 11:20:47     오감****** 브로셔 A4/4p 양면_포도나무가지2월 인쇄중
41148 2020-01-22 10:34:16     (주*********** 합판전단 A5 양면 접수대기
41147 2020-01-21 17:59:30     토퍼* 카다로그 A4/36p 양면_설명서 접수대기
41146 2020-01-21 17:26:09     MC******* 독판전단 A4 단면4도 01월22일 출발
41145 2020-01-21 17:22:52     미건** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
41144 2020-01-21 17:21:32     군포**** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41143 2020-01-21 17:08:27     주다** 포스터 370*520 단면2종_은밀하게 위대하게/어머니 인쇄중
41142 2020-01-21 16:53:44     옵스****** 국2절/250스노우/500매 인쇄중
41141 2020-01-21 15:37:24     뉴프** 국3절/240랑데뷰/500 인쇄중
41140 2020-01-21 15:36:36     (주*** 독판전단 A4 양면_실크벽지 메뉴얼 인쇄중
41139 2020-01-21 15:34:13     한국***** 인쇄중
41138 2020-01-21 15:12:51     유씨* 합판명함 90*50 양면 8도 인쇄중
41137 2020-01-21 15:08:08     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :