ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41901 2020-03-30 13:57:21     DF* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
41900 2020-03-30 13:57:21     하이* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41899 2020-03-30 13:56:14     MC******* 인쇄중
41898 2020-03-30 13:14:15     천하**** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
41897 2020-03-30 12:45:39     페이*** 2절/100모조/1000매 인쇄중
41896 2020-03-30 12:40:20     유케** 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
41895 2020-03-30 12:39:59     원텍****** 카다로그 외 2건 95*148_8페이지 1/1 인쇄중
41894 2020-03-30 11:26:55     죠인**** 카다로그 A4_20p 4/4 접수대기
41893 2020-03-30 11:15:31     3B*** 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
41892 2020-03-30 11:00:16     에스*** 유광코팅 인쇄중
41891 2020-03-30 10:29:58     (주****** 브로셔 A5 16p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
41890 2020-03-30 08:50:33     주식****** 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41889 2020-03-27 17:48:33     유성***** 카다로그 외 1건 B5_12p 4/4 인쇄중
41888 2020-03-27 17:22:10     신성*** 브로셔 A4/4p 양면_충격흡수시설 인쇄중
41887 2020-03-27 17:11:25     종로****** 브로셔 592*210 양면_새일경력 인쇄중
41886 2020-03-27 16:54:57     삼성**** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41885 2020-03-27 14:31:35     BM** 리플렛 256*182 양면_SMTC 접수대기
41884 2020-03-27 13:25:28     로토********** 인쇄중
41883 2020-03-27 13:25:11     지엔******* -낱장 10000매- 03월29일 출발
41882 2020-03-27 13:24:20     신흥*** 카다로그 250*300_40p 4/4 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :