ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42003 2020-04-10 11:25:04     (주******* 카다로그 A5 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
42002 2020-04-10 11:02:02     헬로** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 접수대기
42001 2020-04-10 09:41:49     휴레** 인쇄중
42000 2020-04-10 09:40:12     큐텍*** 리플렛 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
41999 2020-04-09 17:27:36     영진** 브로셔 515*364 양면흑백_스피드랙_홈던트 조립설명서 인쇄중
41998 2020-04-09 16:19:05     민기*** 2절/150스노우/1100매 인쇄중
41997 2020-04-09 15:42:06     (주*** 리플렛 840*297 양면 8도 접수대기
41996 2020-04-09 14:54:13     (주******* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
41995 2020-04-09 14:42:35     유씨* 합판명함 90*50 양면 8도 인쇄중
41994 2020-04-09 14:31:00     (주****** 카다로그 220*297/128p 양면_도매카다록 인쇄중
41993 2020-04-09 14:13:49     에반***** 카다로그 170*240_112p 4/4 인쇄중
41992 2020-04-09 14:12:01     (주**** 인쇄중
41991 2020-04-09 14:03:09     (주****** 카다로그 A4/12p 양면먹1도_단가표 접수대기
41990 2020-04-09 13:16:49     주식***** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 + 별색 내지 : 양면컬러 + 별색 접수대기
41989 2020-04-09 12:49:46     (주****** 합판명함 86*52 양면 컬러 인쇄중
41988 2020-04-09 12:16:16     (주******* 인쇄중
41987 2020-04-09 11:11:45     등대***** 인쇄중
41986 2020-04-09 11:11:11     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
41985 2020-04-09 10:07:54     (주****** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
41984 2020-04-09 08:47:12     토퍼* 카다로그 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :