ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
39215 2019-09-17 17:58:38     도원**** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
39214 2019-09-17 17:57:55     서원*** 카다로그 A5 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
39213 2019-09-17 17:26:23     아름** 인쇄중
39212 2019-09-17 17:23:44     서연***** 카다로그 A4 92p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
39211 2019-09-17 16:57:56     로커*** 카다로그 A4 20 양면 8도 접수대기
39210 2019-09-17 16:50:21     한국******** 독판전단 A4 단면4도 인쇄중
39209 2019-09-17 16:33:52     (주****** 독판전단 210*148 양면_Orbiter 인쇄중
39208 2019-09-17 16:27:38     건국*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
39207 2019-09-17 16:26:47     (주***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
39206 2019-09-17 16:24:54     주식********* 합판기타 A4 단면_차량운행일보 접수대기
39205 2019-09-17 15:57:07     디자*** 2절/100모조/375매 인쇄중
39204 2019-09-17 15:56:49     하이******* 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 접수대기
39203 2019-09-17 15:36:52     아이** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
39202 2019-09-17 15:35:14     고창* 팜플렛 B5 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
39201 2019-09-17 15:26:07     (주****** 2절/120모조/1100매 인쇄중
39200 2019-09-17 15:05:14     앰버* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
39199 2019-09-17 14:14:06     티포* 카다로그 외 1건 A4/12p 양면_평화통일교육프로그램 인쇄중
39198 2019-09-17 14:11:18     여주********* 카다로그 A4_144p 1/1 인쇄중
39197 2019-09-17 13:56:29     조아******** 국2절/120아트/1750매 인쇄중
39196 2019-09-17 13:48:02     새만********** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :