ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
19453 2016-08-27 09:21:18     남양** 카다로그 A4_20p 양면칼라 인쇄중
19452 2016-08-27 08:53:56     중앙******* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
19451 2016-08-27 08:53:34     초정** 카다로그 A5_12p 양면칼라 인쇄중
19450 2016-08-26 17:39:10     뷰티** 브로셔 281*157 양면+은별_clebeau 인쇄중
19449 2016-08-26 17:36:22     뉴프** 2절/150아트/500 인쇄중
19448 2016-08-26 17:36:01     뉴프** 국전/200아트/100매씩 인쇄중
19447 2016-08-26 17:29:23     이화************* 카다로그 A5 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
19446 2016-08-26 17:23:29     두리** 카다로그 100*200/16p 양면칼라 차세대안무가2 접수대기
19445 2016-08-26 17:22:06     스킨** 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
19444 2016-08-26 17:12:39     (주***** 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
19443 2016-08-26 16:59:11     바이** 독판전단 180*99 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
19442 2016-08-26 16:56:53     이오** 합판전단 외 1건 A4 4/4 접수대기
19441 2016-08-26 16:55:02     우리** 국2절/100모조/500매 인쇄중
19440 2016-08-26 16:35:34     페이** 독판전단 외 1건 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
19439 2016-08-26 16:12:10     레디*** 인쇄중
19438 2016-08-26 15:55:55     (주********* 리플렛 A4 4/4 접수대기
19437 2016-08-26 15:51:20     정수* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
19436 2016-08-26 15:45:22     (주*** 카다로그 A4/16p 양면_엠컴퍼니 접수대기
19435 2016-08-26 15:39:18     GM*********** 리플렛 국3절 양면_운용실적1800타이틀 인쇄중
19434 2016-08-26 14:49:13     KT** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :