ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
45909 2021-05-18 10:44:16     한창** 카다로그 A4 36p 양면 8도 인쇄중
45908 2021-05-18 09:18:27     VH*** 독판전단 105*150 양면8도 인쇄중
45907 2021-05-18 09:00:15     (주********* 독판전단 110*110 단면 먹1도 인쇄중
45906 2021-05-18 08:58:42     MC******* 리플렛 396*210 양면8도 인쇄중
45905 2021-05-18 08:51:35     앤트**** 독판전단 60*125 단면2종_공기와꿈/윌리엄블레이크 접수대기
45904 2021-05-18 08:47:36     오토*** 접수대기
45903 2021-05-17 17:42:54     트리****** 리플렛 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 오시 3줄 인쇄중
45902 2021-05-17 16:46:02     (주******* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
45901 2021-05-17 16:31:07     카렌* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
45900 2021-05-17 16:25:05     헨지*** 리플렛 2절 양면 인쇄중
45899 2021-05-17 15:58:22     (주******* 포스터 A2(547*420) 앞면 : 4도 뒷면 : 4도 인쇄중
45898 2021-05-17 15:35:38     헬로****** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 접수대기
45897 2021-05-17 14:36:48     오즈**** 카다로그 외 2건 210*148/16p 양면_ALL ABOUT ME 인쇄중
45896 2021-05-17 14:31:06     (주****** 리플렛 A3 양면8도 인쇄중
45895 2021-05-17 14:16:18     뉴프** 국2절/300스노우/500매 인쇄중
45894 2021-05-17 13:59:40     주)***** 카다로그 270*380/64p 양면_My Newspaper Collecton 접수대기
45893 2021-05-17 13:46:17     (주*** 카다로그 A4 28p 양면8도 접수대기
45892 2021-05-17 13:34:40     페이*** 평지 1/2접지 인쇄중
45891 2021-05-17 12:29:21     베를**** 독판전단 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
45890 2021-05-17 10:08:06     휴레** 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :