ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
46657 2021-08-05 11:03:12     옵스***** 평지사 무광/중철 인쇄중
46656 2021-08-05 10:57:01     위드***** 독판전단 B5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
46655 2021-08-05 10:56:50     하연******** 접지리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
46654 2021-08-05 10:40:40     옵스***** 2절/100모조/1000매 인쇄중
46653 2021-08-05 10:31:43     제이* 카다로그 148*210/12p 양면_재고설명서 접수대기
46652 2021-08-05 09:39:01     종로****** 합판봉투 330*245 3종 인쇄중
46651 2021-08-05 07:58:22     (주******** 독판전단 외 1건 60*100/60*117 양면4종_일본 다이소 방석, 1인매트 택[2차 3009CB] 인쇄중
46650 2021-08-04 18:00:53     한라*** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
46649 2021-08-04 17:51:09     거성** 카다로그 A4 44p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
46648 2021-08-04 17:41:14     국제**** 독판전단 A4 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
46647 2021-08-04 17:16:42     글로**** 독판전단 140*74 양면8도 접수대기
46646 2021-08-04 15:56:45     스피******** 브로셔 외 1건 515*364 양면흑백_홈던트하우스 접수대기
46645 2021-08-04 15:45:00     창작****** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
46644 2021-08-04 15:42:12     아로** 리플렛 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 접수대기
46643 2021-08-04 14:44:05     (주******* 인쇄중
46642 2021-08-04 14:39:29     일팔****** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
46641 2021-08-04 14:05:04     이오** 합판전단 A4 4/4 인쇄중
46640 2021-08-04 13:43:44     (주***** 카다로그 105*148/36p 양면_T30 manual[국문] 접수대기
46639 2021-08-04 13:34:12     시스*** 카다로그 A4 40p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
46638 2021-08-04 13:31:23     (주******** 독판전단 외 1건 A4 단면4도 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :