ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
44285 2020-11-29 18:54:39     한국******** 카다로그 A4 48p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
44284 2020-11-27 17:51:57     CB****** 합판봉투 외 2건 230*115 단면은별_봉투 인쇄중
44283 2020-11-27 17:06:12     액츠** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
44282 2020-11-27 16:49:16     주다** 독판전단 100*210/4p 양면_비프 인쇄중
44281 2020-11-27 15:28:17     (주****** 2절/120모조/1100매 11월29일 출발
44280 2020-11-27 15:27:03     (주****** 2절/250스노우/600매 11월29일 출발
44279 2020-11-27 15:26:01     뉴프** 국2절/100아트/1000 11월29일 출발
44278 2020-11-27 15:22:19     페이*** -중철식 제본- 11월29일 출발
44277 2020-11-27 14:53:11     (주****** 2절/250스노우/3000매 11월29일 출발
44276 2020-11-27 14:51:30     스피******** 독판전단 A4 양면_건조기선반 인쇄중
44275 2020-11-27 14:44:34     EO**** 카다로그 A4_8p 4/4 인쇄중
44274 2020-11-27 14:30:39     미엔**** 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 접수대기
44273 2020-11-27 13:41:35     옵스***** 암생존자통합 297*210 11월29일 출발
44272 2020-11-27 13:34:07     열린**** 국전/240랑데뷰 11월29일 출발
44271 2020-11-27 13:31:59     액츠** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
44270 2020-11-27 13:31:48     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
44269 2020-11-27 13:31:39     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
44268 2020-11-27 13:28:40     영덕****** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 11월27일 출발
44267 2020-11-27 13:16:22     액츠** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
44266 2020-11-27 13:12:17     (주**** 카다로그 A4_130p 4/4 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :