ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
38468 2019-07-23 22:26:41     심태* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
38467 2019-07-23 20:04:02     한국***** 브로셔 A4 16p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
38466 2019-07-23 17:55:06     아기** 인쇄중
38465 2019-07-23 17:36:43     쏠투** 리플렛 630*297 양면 8도 인쇄중
38464 2019-07-23 17:35:27     (주****** 2절/120모조/200매 인쇄중
38463 2019-07-23 16:57:20     삼일*** 리플렛 430*280 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
38462 2019-07-23 16:30:33     (주****** 브로셔 170*75 양면_소키와칸 핸드메이드 접수대기
38461 2019-07-23 15:49:45     메덱******* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
38460 2019-07-23 15:43:37     샬롬*** 브로셔 국3절[ 617.5*291] 양면 인쇄중
38459 2019-07-23 15:40:09     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
38458 2019-07-23 15:33:27     (주*** 합판봉투 220*105 칼라 인쇄중
38457 2019-07-23 15:31:39     뉴프** 국2절/210랑데뷰/1000 인쇄중
38456 2019-07-23 15:31:11     위지** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
38455 2019-07-23 14:57:43     도쿄**** 리플렛 a4 양면 8도 인쇄중
38454 2019-07-23 14:53:29     (주*** 독판전단 A3 단면 먹1도 인쇄중
38453 2019-07-23 14:45:52     유빈** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
38452 2019-07-23 14:38:31     (주******* 리플렛 840*297 양면_이탈리안푸드 접수대기
38451 2019-07-23 13:50:11     (주****** 소국전/200아트/1100매 인쇄중
38450 2019-07-23 13:48:51     (주****** 국2절/100아트/1050매 인쇄중
38449 2019-07-23 13:47:36     (주******* 독판전단 A4양면 4/4 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :