ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42858 2020-07-07 17:24:50     시티** 독판전단 A4 양면 먹1도 접수대기
42857 2020-07-07 17:07:47     (주***** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42856 2020-07-07 16:52:02     한원********** 2절/250스노우/200매 인쇄중
42855 2020-07-07 15:47:34     조아*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
42854 2020-07-07 14:54:58     다다** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42853 2020-07-07 14:36:49     (주****** 2절/120모조/1100매 인쇄중
42852 2020-07-07 14:34:38     (주****** 2절/250스노우/1100매 인쇄중
42851 2020-07-07 14:33:26     (주****** 584*317/워터마크/200매 인쇄중
42850 2020-07-07 14:12:31     (주******* 독판전단 520*188 양면 8도 인쇄중
42849 2020-07-07 13:47:04     선우** 합판봉투 외 2건 330*245 바우마스타 진행 인쇄중
42848 2020-07-07 12:28:03     서울** 국2절/120모조/150 인쇄중
42847 2020-07-07 11:16:12     웨이******** 카다로그 A4/16p 양면2종 인쇄중
42846 2020-07-07 11:14:49     종로****** 독판전단 A4 양면_돌봄교사양성 인쇄중
42845 2020-07-07 11:12:25     남해***** 합판전단 A4 양면_팬션낚시스쿠버체험 인쇄중
42844 2020-07-07 10:26:54     게란*** 카다로그 182*257/274p 표지단면/내지양면_새삶의시작,게르마늄 인쇄중
42843 2020-07-07 10:14:39     주식********* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 1도 접수대기
42842 2020-07-07 09:49:52     박지* 브로셔 A5 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
42841 2020-07-07 09:29:01     이지** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42840 2020-07-06 17:48:08     (주***** 카다로그 A4_64 양면8도 접수대기
42839 2020-07-06 16:39:51     옵스***** -100뉴플러스 백색- 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :