ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
37505 2019-05-18 19:29:50     mu**** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
37504 2019-05-18 12:22:40     영컴** 리플렛 525-250 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
37503 2019-05-17 18:03:17     다원*** 인쇄중
37502 2019-05-17 17:58:17     레드** 국2절/150스노우/1200매 05월19일 출발
37501 2019-05-17 17:30:28     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
37500 2019-05-17 17:30:18     액츠** 카다로그 A4 36p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
37499 2019-05-17 16:54:05     MC******* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
37498 2019-05-17 16:52:38     지엘*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
37497 2019-05-17 16:51:18     비상**** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
37496 2019-05-17 16:48:42     오리**** 합판봉투 대봉투 단면4도 인쇄중
37495 2019-05-17 15:43:44     강남******** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
37494 2019-05-17 15:39:41     (주****** 2절/120모조/600매 05월19일 출발
37493 2019-05-17 15:38:18     업루* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
37492 2019-05-17 15:38:15     (주****** 2절/250스노우/700매 05월19일 출발
37491 2019-05-17 15:35:23     한솔********* 국전/150스노우/150매 05월19일 출발
37490 2019-05-17 15:19:18     아이*** 카다로그 A4/16p 양면_대영모터 인쇄중
37489 2019-05-17 15:01:44     MC******* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
37488 2019-05-17 14:28:56     에스**** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
37487 2019-05-17 14:26:45     적토* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
37486 2019-05-17 13:50:43     옵스***** -계단식중철- 05월19일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :