ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42831 2020-07-03 23:57:33     동양*** 팜플렛 A5 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
42830 2020-07-03 18:07:03     뉴프** 4절/150스노우/300매 인쇄중
42829 2020-07-03 18:06:26     페이*** 6피-5,6피 백면으로 해서 인쇄중
42828 2020-07-03 16:17:57     택홈** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42827 2020-07-03 16:04:14     CB********* 독판기타 외 1건 266*250[전개도] 단면_Art&Music 인쇄중
42826 2020-07-03 15:19:20     케이**** 리플렛 A3 양면8도 인쇄중
42825 2020-07-03 14:36:18     주식********* 브로셔 265*385/16p 양면_아주소식[201호] 인쇄중
42824 2020-07-03 13:43:26     커머**** 독판전단 120스노우 4/4 인쇄중
42823 2020-07-03 13:37:28     아시*********** 리플렛 100*140 양면 8도 인쇄중
42822 2020-07-03 13:09:31     패밀** 리플렛 370*260 양면_행복켄넬사용설명서 인쇄중
42821 2020-07-03 10:29:25     주식***** 카다로그 A4/16p 양면 접수대기
42820 2020-07-03 10:22:12     최경* 카다로그 A4_24P 4/4 인쇄중
42819 2020-07-03 09:45:14     리틀************** 브로셔 363*255 양면_토킹뮤즈33랭 접수대기
42818 2020-07-02 18:04:20     지엔******* -낱장1000매- 인쇄중
42817 2020-07-02 17:56:30     (주***** 카다로그 A4/8p 양면_교량인상공법(JCM) 접수대기
42816 2020-07-02 17:24:51     지엔******* -낱장10000매- 인쇄중
42815 2020-07-02 16:46:15     (주***** 카다로그 A4 44p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
42814 2020-07-02 16:25:57     종로****** 카다로그 A4/42p 표지단면칼라/내지흑백_무역과정 접수대기
42813 2020-07-02 14:31:23     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 07월03일 출발
42812 2020-07-02 14:30:01     팝인*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :