ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
22775 2017-02-20 21:11:49     마음******** 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
22774 2017-02-20 19:12:02     21*** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
22773 2017-02-20 18:38:06     오감****** 브로셔 A4/4p 양면_포도나무가지2월 접수대기
22772 2017-02-20 18:28:39     뉴프** 국전/120아트/500 인쇄중
22771 2017-02-20 18:28:03     뉴프** 2절/200스노우/300 인쇄중
22770 2017-02-20 18:23:07     mu** 포스터 440*620 단면_건국대학교 클레식기타동아리 인쇄중
22769 2017-02-20 18:22:59     (주****** 포스터 420*594 단면_넥모닝 접수대기
22768 2017-02-20 17:40:40     CB****** 합판명함 90*50 양면_ 접수대기
22767 2017-02-20 17:31:58     미래******** 합판기타 105*150 양면8도 인쇄중
22766 2017-02-20 17:10:57     리틀*** 브로셔 A4/4p 양면_방과후학교피아노교실 접수대기
22765 2017-02-20 16:51:04     JF******************** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
22764 2017-02-20 16:50:42     공우 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
22763 2017-02-20 16:49:54     품디** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
22762 2017-02-20 16:49:37     경상****** 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
22761 2017-02-20 16:49:18     다온***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
22760 2017-02-20 16:34:39     선우** 합판명함 90*50 양면3인_이승순 인쇄중
22759 2017-02-20 16:12:55     증산***** 독판전단 150×70 양면칼라 접수대기
22758 2017-02-20 15:51:04     웰어** 합판전단 A4 단면칼라 인쇄중
22757 2017-02-20 15:42:33     (주******* 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
22756 2017-02-20 15:37:04     hm* 합판스티커 외 1건 80*80 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :