ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
20525 2016-10-22 02:22:15     제이****** 독판전단 B4 양면 접수대기
20524 2016-10-21 18:28:56     디자*** 2절/300스노우/125매 인쇄중
20523 2016-10-21 18:17:13     유니******** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
20522 2016-10-21 17:19:44     민은* 팜플렛 A5 20p 표지 : 양면컬러 + 별색내지 : 양면컬러 + 별색 접수대기
20521 2016-10-21 17:08:33     송림**** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
20520 2016-10-21 16:55:09     아나** 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
20519 2016-10-21 16:40:05     JJ** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
20518 2016-10-21 16:15:29     순천******* 합판기타 A4 단면_허가서3종 인쇄중
20517 2016-10-21 16:00:38     피알*** 국전/250아트/500매 인쇄중
20516 2016-10-21 15:49:49     모즈** 카다로그 170*230/48p 양면_mod'shair 접수대기
20515 2016-10-21 15:35:46     액츠** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
20514 2016-10-21 15:32:23     아이***** 독판전단 100*210 양면 인쇄중
20513 2016-10-21 15:16:12     (주***** 국전/180스노우/250매 인쇄중
20512 2016-10-21 14:48:33     (주**** 합판스티커 118-70 인쇄중
20511 2016-10-21 14:41:01     (주****** 카다로그 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
20510 2016-10-21 14:35:16     창의***** 독판전단 A4 단면2도[CM]_유리에 붙이는 용도 접수대기
20509 2016-10-21 14:32:19     대한****** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
20508 2016-10-21 14:22:30     휴레** 카다로그 외 1건 대봉투 4/0 접수대기
20507 2016-10-21 13:55:24     (주********* 합판봉투 대봉투 4/0 인쇄중
20506 2016-10-21 11:46:31     신평****** 브로셔 A4 양면_차가미 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :