ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
25584 2017-07-24 11:29:14     썬나* 합판전단 A4 양면_건물썬팅설명서 접수대기
25583 2017-07-24 11:26:51     주원** 카다로그 140*216_12p 4/4 인쇄중
25582 2017-07-24 11:22:29     레인***** 리플렛 A4 양면8도 접수대기
25581 2017-07-24 10:52:46     삼육* 포스터 2절 4/0 인쇄중
25580 2017-07-24 10:46:13     영텍 카다로그 A4 1/1 양면 접수대기
25579 2017-07-24 10:05:57     이경* 독판기타 A4 단면 4도 07월24일 출발
25578 2017-07-24 08:59:20     전국****** 카다로그 A4_84p 양면 접수대기
25577 2017-07-24 08:55:26     주식******* 카다로그 B5 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
25576 2017-07-24 08:51:07     메타***** 리플렛 A4 양면_간호교육생모집 인쇄중
25575 2017-07-24 08:39:43     (주********* 카다로그 A4_28p 4/4 인쇄중
25574 2017-07-22 12:25:27     마이***** 포스터 A1 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
25573 2017-07-21 18:59:28     롤링* 포스터 A1 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
25572 2017-07-21 18:26:28     서울** 국3절/150스노우/500 07월23일 출발
25571 2017-07-21 17:53:57     세계******* 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 인쇄중
25570 2017-07-21 17:51:57     주식***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
25569 2017-07-21 17:42:43     갈리* 카다로그 A4_12p 양면 8도 인쇄중
25568 2017-07-21 17:34:41     엑스******* 포스터 A2 앞면 : 1도 뒷면 : 0도 인쇄중
25567 2017-07-21 17:09:59     제이* 카다로그 148*210/20p 양면 에어쿡저수분조리기 인쇄중
25566 2017-07-21 16:05:18     오르*** A4 인쇄중
25565 2017-07-21 16:02:54     (주******* 리플렛 A4/4p 양면_수업자동녹화시스템 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :