ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
45211 2021-03-08 09:11:04     에스*** 백면이 겉으로 인쇄중
45210 2021-03-08 08:52:49     한국****** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
45209 2021-03-08 08:15:39     주식********* 브로셔 265*385/16p 양면_아주소식[207호] 접수대기
45208 2021-03-05 18:11:58     한국******* 브로셔 A4 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
45207 2021-03-05 16:59:48     에이***** 카다로그 210*287 32p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
45206 2021-03-05 16:41:38     옵스***** 국전/120모조/1250매 03월07일 출발
45205 2021-03-05 16:40:25     서울** 2절/200스노우/350 03월07일 출발
45204 2021-03-05 16:31:53     (주****** 2절/120모조/1100매 03월07일 출발
45203 2021-03-05 16:01:37     크레* 카다로그 197*272/16p 양면_Cash Cook 인쇄중
45202 2021-03-05 15:52:02     페이*** 평지사 신문접지 03월07일 출발
45201 2021-03-05 15:10:57     다다** 카다로그 A4 236p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
45200 2021-03-05 15:08:20     (주*** 카다로그 A4 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
45199 2021-03-05 14:45:48     (주*** 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
45198 2021-03-05 13:33:31     (주****** 독판전단 A4 양면8도 접수대기
45197 2021-03-05 13:27:15     (주******** 리플렛 A3 양면8도 인쇄중
45196 2021-03-05 13:15:36     서울************* 합판봉투 외 1건 330*245 칼라 접수대기
45195 2021-03-05 13:09:18     VH*** 합판명함 165*118 1/0 인쇄중
45194 2021-03-05 12:16:53     스피******** 독판전단 외 1건 A3 양면흑백2종_일본메뉴얼 인쇄중
45193 2021-03-05 11:43:45     옵스***** 평지무광/대덕무선 03월07일 출발
45192 2021-03-05 11:02:37     화이**** 독판전단 275*350 양면 먹1도 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :