ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43213 2020-08-14 17:05:36     뉴프** 국2절/150아트/500 인쇄중
43212 2020-08-14 16:13:47     하나** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
43211 2020-08-14 16:13:31     일팔****** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
43210 2020-08-14 14:29:30     아시*********** 리플렛 100*140 양면 8도 인쇄중
43209 2020-08-14 14:12:58     더블*********** 브로셔 A4/4p 양면_WNS12미니굴삭기 인쇄중
43208 2020-08-14 13:52:38     기댄** 리플렛 외 2건 A3 양면 8도 접수대기
43207 2020-08-14 10:49:54     강남******** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43206 2020-08-14 10:36:33     김상* 독판전단 213*297 양면_향기 2020.10 인쇄중
43205 2020-08-14 10:31:07     큐텍*** 리플렛 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43204 2020-08-14 10:27:32     민기*** 3번 11000매 인쇄중
43203 2020-08-14 10:11:42     스피******** 독판전단 외 1건 A4 양면흑백_미국도어 인쇄중
43202 2020-08-14 09:53:37     티포* 카다로그 A4/12p 양면_키드텍 접수대기
43201 2020-08-13 17:28:30     가든*********** 소봉투 (220×105mm) 마스타인쇄 인쇄중
43200 2020-08-13 16:44:44     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
43199 2020-08-13 16:08:46     (주********* 독판전단 80*95 4/4 인쇄중
43198 2020-08-13 15:56:16     메디* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43197 2020-08-13 15:55:25     더존** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43196 2020-08-13 15:46:34     액츠** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43195 2020-08-13 15:45:42     한다**** 리플렛 A4_4p 4/4 08월14일 출발
43194 2020-08-13 14:25:53     연세*** 독판전단 A4 양면_먹1도챠트 3,4피[머리머리] 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :