ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42510 2020-06-03 18:26:52     칼튼*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
42509 2020-06-03 18:03:02     옵스***** 소국전/100모조/7500매 인쇄중
42508 2020-06-03 17:11:39     민기*** 국2절/150스노우/1000매 인쇄중
42507 2020-06-03 16:39:28     서울** 국2절/120스노우/125매 인쇄중
42506 2020-06-03 16:20:23     페이*** 국2절/90뉴플러스/1000매 인쇄중
42505 2020-06-03 16:15:03     서울** 2절/100미색모조/400 인쇄중
42504 2020-06-03 16:14:56     주식****** 카다로그 200*260 48p 양면 8도 접수대기
42503 2020-06-03 15:55:39     예프******** 국전/100아트/1000 인쇄중
42502 2020-06-03 15:51:49     윈체****** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42501 2020-06-03 15:50:02     (주*** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
42500 2020-06-03 15:32:19     종로****** 브로셔 A4 양면_공연기획아카데미3기 인쇄중
42499 2020-06-03 14:43:30     옵스****** 국전/150아트/100매 인쇄중
42498 2020-06-03 14:41:43     옵스****** 국전/190랑데뷰/250매 인쇄중
42497 2020-06-03 14:05:18     씨어****** 리플렛 148*210/4p 양면_우체국연가 인쇄중
42496 2020-06-03 14:00:10     한창** 카다로그 A4 24p 양면 8도 접수대기
42495 2020-06-03 13:45:05     비즈**** 리플렛 A4 양면8도 접수대기
42494 2020-06-03 13:28:17     오즈********* 카다로그 외 2건 1-182*257/40p 양면_내마음의동시 인쇄중
42493 2020-06-03 10:58:10     나루*** 독판전단 297*440 단면 인쇄중
42492 2020-06-03 10:56:48     한다**** 리플렛 외 1건 A4 4/4 인쇄중
42491 2020-06-03 10:52:32     오즈********* 카다로그 외 2건 2-148*210/24p 표지단면칼라/내지흑백_주사위1-A 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :