ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
37583 2019-05-23 14:16:19     앰버* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월24일 출발
37582 2019-05-23 14:02:10     성지******** 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
37581 2019-05-23 14:01:36     옵스****** 2절/200스노우/125매 인쇄중
37580 2019-05-23 13:58:49     모하 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 05월24일 출발
37579 2019-05-23 13:24:18     송현************** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
37578 2019-05-23 12:57:58     (주****** 접수대기
37577 2019-05-23 12:56:52     주다** 카다로그 A4/8p 양면_한번 더 해요 [쇼케이스] 인쇄중
37576 2019-05-23 12:54:14     ㈜다******* 외 1건 05월24일 출발
37575 2019-05-23 12:50:44     워크***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
37574 2019-05-23 12:50:03     (주****** 브로셔 280*300 양면_[팸앤로이RT]설명서한글_본품 인쇄중
37573 2019-05-23 12:46:11     조은********** 카다로그 외 1건 182*257/24p 양면_어깨동무우리놀이 인쇄중
37572 2019-05-23 12:37:53     한중** 포스터 A2 4/0 접수대기
37571 2019-05-23 10:20:57     오즈********* 독판전단 외 2건 8-A3 단면_세계여러나라-게임판[직사각] 접수대기
37570 2019-05-23 10:16:49     오즈********* 독판전단 외 2건 4-750*250/500*250 단면4종_나랑 친구할래 주제북 접수대기
37569 2019-05-23 10:02:08     오즈********* 카다로그 외 2건 1-364*257/26p 양면_축제 접수대기
37568 2019-05-22 17:21:00     더큰************** 독판전단 210*148 단면_개근상 05월23일 출발
37567 2019-05-22 17:04:59     서울** 국2절/150스노우/625 05월24일 출발
37566 2019-05-22 16:59:19     (주****** 2절/120모조/1100매 05월24일 출발
37565 2019-05-22 16:58:28     (주****** 2절/250스노우/1100매 05월24일 출발
37564 2019-05-22 16:33:01     (주*** 카다로그 148x210/32p 양면흑백_HC-35B 사용자 설명서 05월24일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :