ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41077 2020-01-15 17:46:25     목포***** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 01월17일 출발
41076 2020-01-15 16:33:50     한원********** 유광 01월17일 출발
41075 2020-01-15 16:31:02     (주****** 2절/120모조/1100매 01월17일 출발
41074 2020-01-15 16:28:35     이엔** 카다로그 외 2건 A4_20p 양면칼라 접수대기
41073 2020-01-15 16:28:22     (주****** 2절/120모조/1100매 01월17일 출발
41072 2020-01-15 16:27:41     (주****** 2절/250스노우/1100매 01월17일 출발
41071 2020-01-15 16:18:21     헬스***** 합판스티커 65*45 01월16일 출발
41070 2020-01-15 16:15:50     SG****** 대봉투 (330×245mm) 마스타인쇄 인쇄중
41069 2020-01-15 16:13:26     네모**** 리플렛 국3절 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 01월17일 출발
41068 2020-01-15 16:07:55     구본******** 합판명함 90*50 양면_구본교 01월16일 출발
41067 2020-01-15 16:03:34     한국***** 독판전단 B4 양면 8도 01월17일 출발
41066 2020-01-15 13:49:20     썬나* 01월17일 출발
41065 2020-01-15 12:08:29     뉴프** 국전/200스노우/1000 01월17일 출발
41064 2020-01-15 10:48:06     에코*** 홀더 외 1건 440*310 단면 4도 인쇄중
41063 2020-01-15 10:45:39     (주******* 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월17일 출발
41062 2020-01-15 10:43:50     임석* 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월17일 출발
41061 2020-01-15 09:09:54     종로****** 독판전단 A4 양면_2월국비지원프로그램(유료전단) 01월16일 출발
41060 2020-01-15 08:59:53     (주*** 독판전단 209*296 양면 타이어나라 01월16일 출발
41059 2020-01-14 17:27:04     bs**** 독판전단 160*70 단면 4도 01월15일 출발
41058 2020-01-14 16:42:58     (주****** 2절/250스노우/1100매 01월16일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :