ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
47738 2021-12-01 11:39:53     (주****** 국전/80모조/1000매 12월03일 출발
47737 2021-12-01 10:46:11     한다**** 독판전단 외 1건 A4 양면2종_이무지/정혜림 12월03일 출발
47736 2021-12-01 10:22:51     아이** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 12월02일 출발
47735 2021-12-01 10:21:37     위드***** 브로셔 A5 32p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
47734 2021-11-30 16:45:57     뉴프** 국전 /150스노우/210매 12월02일 출발
47733 2021-11-30 16:41:33     비오**** 카다로그 290*180/80p 양면_COMFOR:D 인쇄중
47732 2021-11-30 16:37:59     오즈**** 카다로그 A4/16p 양면_꿈꾸렴 인쇄중
47731 2021-11-30 15:52:25     (주****** 국2절/250스노우/1100매 12월02일 출발
47730 2021-11-30 15:49:22     (주****** 국전/120모조/1100매 12월02일 출발
47729 2021-11-30 14:52:17     한국******** 독판전단 150*210 양면 인쇄중
47728 2021-11-30 14:43:48     한다**** 브로셔 국3절 양면_우영욱독주회회 12월03일 출발
47727 2021-11-30 13:42:28     ㈜엠****** 카다로그 A4/16p 양면 12월02일 출발
47726 2021-11-30 13:28:49     (주****** 합판스티커 30*400 단면4도 12월02일 출발
47725 2021-11-30 12:46:27     (주***** 1줄 12월02일 출발
47724 2021-11-30 12:41:56     (주***** 유광코팅 12월02일 출발
47723 2021-11-30 12:35:35     윌텍 평지 무광/오시1줄/2단접지 12월02일 출발
47722 2021-11-30 11:32:21     로봇**** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 12월01일 출발
47721 2021-11-30 11:20:58     조은********** 카다로그 외 2건 220*220/40p 양면_겨울이야기 12월03일 출발
47720 2021-11-30 10:56:31     극동** 카다로그 A4 24p 양면8도 12월02일 출발
47719 2021-11-30 10:55:22     무무* 리플렛 625*243[644*250] 양면_KNOOKST [3%축소][국문] 12월02일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :