ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42411 2020-05-27 17:45:09     아시*********** 리플렛 80*110 양면 8도 인쇄중
42410 2020-05-27 16:30:00     (주****** 2절/260모조/600매 인쇄중
42409 2020-05-27 16:22:45     흑미*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42408 2020-05-27 13:54:34     유한********** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월28일 출발
42407 2020-05-27 12:28:53     세이***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월28일 출발
42406 2020-05-27 12:24:49     노명* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월28일 출발
42405 2020-05-27 11:02:16     옵스***** 2절/100모조/각3000매 인쇄중
42404 2020-05-27 10:31:06     희망*** 리플렛 A4 양면_희망브릿지리플렛 접수대기
42403 2020-05-27 10:19:05     (주****** 접수대기
42402 2020-05-27 10:06:34     (주*** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42401 2020-05-27 09:46:12     누리**** 2절/190랑데뷰/500 05월29일 출발
42400 2020-05-27 09:43:44     (주****** 2절/250스노우/1350매 인쇄중
42399 2020-05-27 09:13:25     (주**** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
42398 2020-05-26 18:27:32     부평**** 합판명함 90*50 양면 05월27일 출발
42397 2020-05-26 18:11:24     워시*** 접수대기
42396 2020-05-26 18:04:07     무무* 독판전단 150*100 양면_플립고양이화장실파티션 05월27일 출발
42395 2020-05-26 16:55:20     옵스***** 2절/180스노우/2000매 05월28일 출발
42394 2020-05-26 16:39:14     제이****** 브로셔 375*525 양면_미니리플렛 접수대기
42393 2020-05-26 16:12:30     사랑******** 리플렛 400*210 양면 8도 접수대기
42392 2020-05-26 15:53:19     서울** 2절/200스노우/400 05월28일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :