ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41516 2020-02-20 15:28:04     서울** 2절/200스노우/350 인쇄중
41515 2020-02-20 14:40:51     김기* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
41514 2020-02-20 14:32:01     대도** 독판전단 148*220 단면먹1도_대가연 02월21일 출발
41513 2020-02-20 14:08:08     유창** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월21일 출발
41512 2020-02-20 14:05:46     액츠** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41511 2020-02-20 13:51:42     로토********** 카다로그 외 2건 A5_36 1/1 접수대기
41510 2020-02-20 13:49:24     (주****** 인쇄중
41509 2020-02-20 13:46:59     (주****** 브로셔 A4 양면_한국가구가전협회 02월21일 출발
41508 2020-02-20 13:38:13     서울** 2절/200스노우/1200 인쇄중
41507 2020-02-20 11:43:11     세일****** 포스터 외 1건 420*594 단면_12회 세일한국가곡콩코르 인쇄중
41506 2020-02-20 10:53:19     금용****** 카다로그 A4/8p 양면_금용제품안내 02월21일 출발
41505 2020-02-20 10:39:12     (주***** 소국전/100스노우/각300매 인쇄중
41504 2020-02-20 10:06:04     (주******** 포스터 416*574 4/4 인쇄중
41503 2020-02-20 10:05:09     티앤* 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 02월21일 출발
41502 2020-02-20 09:09:44     디자****** 브로셔 A4/12p 양면_프로패드 02월21일 출발
41501 2020-02-19 18:08:42     다비*** 카다로그 A4 20p 양면 8도 인쇄중
41500 2020-02-19 18:07:33     (주*** 리플렛 840*297 양면 8도 인쇄중
41499 2020-02-19 17:46:49     에스** 카다로그 A4 32p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
41498 2020-02-19 17:40:51     정다**** 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 02월21일 출발
41497 2020-02-19 16:34:58     헬로** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 02월21일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :