ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
44835 2021-01-27 10:19:46     노원******** 카다로그 B5 36p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
44834 2021-01-27 10:13:01     스피******** 합판스티커 100*40 영문사양 인쇄중
44833 2021-01-26 18:19:47     (주****** 국전/250스노우/750매 인쇄중
44832 2021-01-26 17:07:02     (주****** 국2절/250스노우/350매 인쇄중
44831 2021-01-26 16:58:54     로보**************** 01월27일 출발
44830 2021-01-26 16:58:30     서울** 국전/120모조/840 인쇄중
44829 2021-01-26 16:31:02     (주***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
44828 2021-01-26 15:52:52     (주****** 카다로그 A4/28p 양면_리쇼트회사소개서 인쇄중
44827 2021-01-26 15:27:45     옵스****** 평지사 무광오시2단접지 인쇄중
44826 2021-01-26 15:14:59     액츠** 카다로그 A4 40p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
44825 2021-01-26 14:50:32     사랑***** 합판전단 A4 단면_사랑별어린이집 접수대기
44824 2021-01-26 14:49:29     액츠** A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 5도 접수대기
44823 2021-01-26 14:10:41     로토********** 카다로그 외 1건 A5_88p 1/1 인쇄중
44822 2021-01-26 13:58:32     액츠** 접지리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 5도 접수대기
44821 2021-01-26 13:31:44     발레** 카다로그 A4 40p 양면8도 인쇄중
44820 2021-01-26 12:57:13     보리****** 독판전단 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 01월27일 출발
44819 2021-01-26 12:47:29     우승******** 카다로그 A4/12p 양면_우승종합상사 인쇄중
44818 2021-01-26 12:32:33     서울** 내지 베라인쇄 인쇄중
44817 2021-01-26 12:30:32     아시*********** 독판전단 148*105 단면4도 인쇄중
44816 2021-01-26 12:26:54     (주*** 독판전단 A3 단면 먹1도 01월27일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :