ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41097 2020-01-17 09:14:06     생각** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41096 2020-01-17 09:09:24     대덕*** 150스노우 인쇄중
41095 2020-01-16 19:11:28     주식******* 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
41094 2020-01-16 18:19:55     한예********** 합판명함 100*148 양면 8도 인쇄중
41093 2020-01-16 17:52:33     (주****** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41092 2020-01-16 17:48:06     MC******* 독판전단 150*70 단면4도 인쇄중
41091 2020-01-16 17:24:11     옵스***** 국전/160앙상블/150매 인쇄중
41090 2020-01-16 17:14:39     (주****** 2절/120모조/1100매 인쇄중
41089 2020-01-16 17:05:46     쏠투*** 리플렛 국3절 4/4 접수대기
41088 2020-01-16 15:50:00     UB***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월17일 출발
41087 2020-01-16 15:48:26     모빌****** 독판전단 100*55 단면 먹1도 01월17일 출발
41086 2020-01-16 15:12:19     서울** 국전/250스노우/435 인쇄중
41085 2020-01-16 14:09:50     (주****** 합판명함 86*52 양면 컬러 01월17일 출발
41084 2020-01-16 13:22:14     비지**** 카다로그 A4/8p 양면_또하나의가족 인쇄중
41083 2020-01-16 12:52:21     UB***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
41082 2020-01-16 10:33:30     신일**** 독판전단 A4 4/0 접수대기
41081 2020-01-16 08:53:38     아맛* 리플렛 B5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월17일 출발
41080 2020-01-16 08:52:19     디싱****** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 01월17일 출발
41079 2020-01-15 18:20:10     북큐***** 카다로그 외 1건 A4/12p 양면_전자도서관 접수대기
41078 2020-01-15 17:59:11     (주****** 2절/250스노우/1250매 01월17일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :