ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40657 2019-12-12 11:21:05     E.********* 합판전단 A4 디자인만 접수대기
40656 2019-12-12 10:52:14     (주****** 브로셔 280*300 양면__[팸앤로이RT]설명서[씨드비물염색] 인쇄중
40655 2019-12-12 10:12:00     영진** 합판명함 45*75 양면 접수대기
40654 2019-12-12 08:52:39     주다** 포스터 520*750 단면2종_은밀하게 위대하게 인쇄중
40653 2019-12-11 18:01:12     (주****** 2절/250스노우/1200매 인쇄중
40652 2019-12-11 17:55:47     백제********* 카다로그 176*240 32p 양면 8도 인쇄중
40651 2019-12-11 17:37:57     (주****** 합판명함 100*60 양면8도 인쇄중
40650 2019-12-11 17:36:30     세무********** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
40649 2019-12-11 17:36:27     뉴프** 국전/150스노우/200 인쇄중
40648 2019-12-11 17:30:29     동탄**** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 12월12일 출발
40647 2019-12-11 17:26:53     제이*************** 리플렛 A4 4/4 접수대기
40646 2019-12-11 17:24:40     DF* 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
40645 2019-12-11 17:13:07     서울****** 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
40644 2019-12-11 17:04:58     디자*** 국2절/180아트/1000매 인쇄중
40643 2019-12-11 16:58:45     (주***** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
40642 2019-12-11 16:42:14     장고* 합판전단 A4 양면 장애인고용봉사회 접수대기
40641 2019-12-11 16:26:45     휴레** 독판전단 외 1건 A4 4/4 인쇄중
40640 2019-12-11 16:14:57     레드** 국전/100모조/3500매 인쇄중
40639 2019-12-11 15:40:55     BL** 카다로그 A4_28p 4/4 인쇄중
40638 2019-12-11 15:31:46     한국******* 리플렛 655*250 4/4 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :