ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43138 2020-08-07 10:40:30     워시*** 접수대기
43137 2020-08-07 09:17:28     액츠** 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43136 2020-08-07 08:45:23     로드*** 독판전단 A4양면 4/4 접수대기
43135 2020-08-07 08:35:34     주식**** 리플렛 외 1건 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43134 2020-08-07 08:34:45     (주***** 인쇄중
43133 2020-08-06 16:08:07     나무 리플렛 A3 양면_NAMUPR 월일 출발
43132 2020-08-06 16:02:36     디온****** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
43131 2020-08-06 16:01:44     다이*** 카다로그 A5 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43130 2020-08-06 15:48:43     레이******** 브로셔 156*405 양면_사용설명서 인쇄중
43129 2020-08-06 15:47:08     (주********** 브로셔 208*50/4p 양면_케이스속지 인쇄중
43128 2020-08-06 14:53:56     ks***** 리플렛 A4 양면 8도 인쇄중
43127 2020-08-06 14:40:35     코어** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 인쇄중
43126 2020-08-06 14:38:02     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
43125 2020-08-06 14:24:35     (주***** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43124 2020-08-06 14:19:33     헬로** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 08월07일 출발
43123 2020-08-06 14:16:58     윈체**** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 08월07일 출발
43122 2020-08-06 13:12:18     더플** 브로셔 626*297 양면_프리돌라 접수대기
43121 2020-08-06 13:11:30     (주**** 카다로그 A4_16p 4/4 접수대기
43120 2020-08-06 12:59:28     옵스****** 국2절/150스노우/500매 08월08일 출발
43119 2020-08-06 12:24:26     아이*** 카다로그 125*175/16p 양면_평산테크 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :