ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
37602 2019-05-24 11:19:50     (주**** 카다로그 148*210/8p 양면흑백2종_P-900M 사용설명서 접수대기
37601 2019-05-24 11:04:17     세이***** 독판전단 외 1건 A3 단면 4도 인쇄중
37600 2019-05-24 10:27:28     선우** 합판명함 90*50 양면2인_박영화 외 인쇄중
37599 2019-05-24 10:22:47     (주*** 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
37598 2019-05-24 10:19:40     mu**** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
37597 2019-05-24 10:11:07     최지* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
37596 2019-05-24 08:52:19     인터*** 카다로그 A4/16p 양면_리팩[국문] 인쇄중
37595 2019-05-24 08:50:06     선우** 독판전단 148.5*210 양면_롯데 부산점 인쇄중
37594 2019-05-23 18:14:01     서정* 팜플렛 B5 16p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
37593 2019-05-23 17:33:08     (주**** 브로셔 A4/4p 양면_엔비스음식물처리기 인쇄중
37592 2019-05-23 16:58:39     (주***** 국2절/180스노우/250매 인쇄중
37591 2019-05-23 16:52:10     (주****** 팬톤7527U 인쇄중
37590 2019-05-23 16:48:13     (주***** 국2절/300스노우/250매 인쇄중
37589 2019-05-23 16:48:07     (주***** 국3절/200스노우/250매 인쇄중
37588 2019-05-23 16:28:33     업루* 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
37587 2019-05-23 15:35:55     아이*** 카다로그 A4/16p 양면_한일너클프레스 인쇄중
37586 2019-05-23 14:59:35     선우** 브로셔 444*210 양면_magic special 05월24일 출발
37585 2019-05-23 14:53:35     티포* 합판명함 90*50 양면3인_최신도 외 인쇄중
37584 2019-05-23 14:19:41     한중** 리플렛 A4 4/4 05월24일 출발
37583 2019-05-23 14:16:19     앰버* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월24일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :