ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42430 2020-05-28 13:11:50     부민***** 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
42429 2020-05-28 13:04:18     액츠** 카다로그 214*254 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
42428 2020-05-28 13:04:12     액츠** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
42427 2020-05-28 13:02:29     독앤******** 리플렛 508*190 4/4 인쇄중
42426 2020-05-28 11:44:33     한국***** 접수대기
42425 2020-05-28 10:53:40     민기*** T3절/머메이드180밤색/1000 인쇄중
42424 2020-05-28 10:50:26     푸른* 팜플렛 B5 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
42423 2020-05-28 10:12:30     MC******* 리플렛 외 1건 A4 양면8도 05월28일 출발
42422 2020-05-28 10:09:26     조은************** 카다로그 외 2건 1-220*220/32p 양면_우리들의 행복한 하루 인쇄중
42421 2020-05-28 10:07:08     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
42420 2020-05-28 09:46:07     조은************** 카다로그 외 1건 5-182*257/24p 양면_어깨동무우리놀이 인쇄중
42419 2020-05-28 09:28:47     (주***** 카다로그 105*148/48p 양면_T-50(국문) 인쇄중
42418 2020-05-28 09:10:52     원텍****** 카다로그 외 2건 95*148_8페이지 1/1 05월28일 출발
42417 2020-05-28 09:10:38     원텍****** 카다로그 a4 1/0 05월28일 출발
42416 2020-05-28 09:08:49     예원***** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
42415 2020-05-28 09:07:33     (주******* 인쇄중
42414 2020-05-28 09:03:12     예프******** 국2절/200스노우/500 인쇄중
42413 2020-05-28 08:56:07     아이*** 브로셔 840*297 양면_아름일렉트로닉스 2종 인쇄중
42412 2020-05-28 08:38:07     강영* 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
42411 2020-05-27 17:45:09     아시*********** 리플렛 80*110 양면 8도 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :