ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
46636 2021-08-04 12:49:41     두리** 카다로그 176*250/16p 양면_We, now and then 인쇄중
46635 2021-08-04 12:28:51     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 접수대기
46634 2021-08-04 11:44:01     신도*** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
46633 2021-08-04 09:49:38     (주*** 카다로그 145*210/12p 양면흑백_충전예초기(MR20S) 사용설명서 인쇄중
46632 2021-08-04 08:07:12     옵스***** 국2절/250스노우/250매 인쇄중
46631 2021-07-30 16:32:40     에이***** 리플렛 568*270 양면8도 인쇄중
46630 2021-07-30 16:08:05     가나****** 합판봉투 외 1건 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 접수대기
46629 2021-07-30 16:02:52     (주****** 43*68 단면 인쇄중
46628 2021-07-30 15:40:31     화원 포스터 B2 앞면 : 1도 뒷면 : 0도 인쇄중
46627 2021-07-30 15:10:35     아홉****** 리플렛 476*240 양면 8도 인쇄중
46626 2021-07-30 14:40:05     (주*** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
46625 2021-07-30 13:46:59     메디* 리플렛 국3절 양면8도 08월04일 출발
46624 2021-07-30 09:54:14     에이*** 카다로그 153*224 226p(표지.간지포함 표지 단면4도 내지 양면8도 간지 양면8도 인쇄중
46623 2021-07-30 08:46:21     주식****** A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
46622 2021-07-29 17:32:21     종로****** 독판전단 외 1건 148*210 양면_언텍트 강의스킬 08월04일 출발
46621 2021-07-29 16:51:48     디자*** 평지재단 07월31일 출발
46620 2021-07-29 16:31:19     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 07월30일 출발
46619 2021-07-29 15:45:31     한다**** 포스터 외 1건 420*594 단면_김나연독주회 07월30일 출발
46618 2021-07-29 15:31:32     (주********* 브로셔 외 1건 국3절 양면_취업 인쇄중
46617 2021-07-29 15:17:34     티포* 합판명함 90*50 양면2인_신광호/임승혁[파란바탕-나라장터] 07월30일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :