ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41536 2020-02-21 14:12:43     화수*** 리플렛 420*280 양면 8도 인쇄중
41535 2020-02-21 14:11:22     충우***** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
41534 2020-02-21 14:05:24     쏠투*** 리플렛 B5 4/4 인쇄중
41533 2020-02-21 14:05:14     의현********* 무광 인쇄중
41532 2020-02-21 13:56:00     디자** 리플렛 617*291 양면_정율사관 중등 인쇄중
41531 2020-02-21 13:32:34     (주************ 브로셔 218*192 양면흑백_생협순한물염색 사용설명서 인쇄중
41530 2020-02-21 10:57:43     내먹 카다로그 외 1건 A4_20p 4/4 접수대기
41529 2020-02-21 09:22:01     브랜** 리플렛 A4_4p 4/4 인쇄중
41528 2020-02-21 09:07:28     (주****** 카다로그 A4/48P 양면_MA3 HIGHLIGHTS 인쇄중
41527 2020-02-20 18:17:05     (주****** 2절/120모조/1800매 인쇄중
41526 2020-02-20 17:29:48     MC******* 카다로그 외 2건 A4 48p 양면 8도 인쇄중
41525 2020-02-20 17:12:18     mg** 카다로그 A4 8p 양면8도 접수대기
41524 2020-02-20 17:10:11     강남*** 카다로그 외 2건 1_148*210/108p 양면_사랑의우체부(곰) 접수대기
41523 2020-02-20 16:41:05     서울** 2절/200스노우/300 인쇄중
41522 2020-02-20 16:27:32     뉴프** 국전/210랑데뷰/500 인쇄중
41521 2020-02-20 16:22:56     영진** 브로셔 394*272 양면_1.6t 분리기둥 조립설명서 접수대기
41520 2020-02-20 15:40:43     웨이******** 카다로그 A4/28p 양면_놀이교육시리즈 인쇄중
41519 2020-02-20 15:38:56     에이******* 브로셔 국3절 양면_비엔비아이엔티 02월21일 출발
41518 2020-02-20 15:36:52     고르** 카다로그 A5 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
41517 2020-02-20 15:28:29     서울** 2절/200스노우/900 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :