ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43818 2020-10-21 14:30:30     (주****** 홀더 국2절(440*310)날개한쪽 단면칼라 접수대기
43817 2020-10-21 14:30:01     비손** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
43816 2020-10-21 14:07:54     디토*** 독판기타 45*90 단면 접수대기
43815 2020-10-21 13:57:23     동덕** 카다로그 A3 양면8도 인쇄중
43814 2020-10-21 12:55:53     자람** 합판명함 90*50 양면_길민 인쇄중
43813 2020-10-21 12:46:10     (주*** 독판전단 160*105 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43812 2020-10-21 11:10:07     아시*********** 인쇄중
43811 2020-10-21 10:52:51     액츠** 리플렛 A4_4페이지 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43810 2020-10-21 10:50:01     액츠** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43809 2020-10-21 10:49:26     액츠** 리플렛 900*300 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43808 2020-10-21 10:17:12     주발** 합판전단 A5 양면_반품신청 인쇄중
43807 2020-10-21 09:49:47     디자*** 서울제본 인쇄중
43806 2020-10-21 09:25:36     BB******* 리플렛 외 1건 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43805 2020-10-21 09:20:28     (주***** 카다로그 A4 12p 양면8도 인쇄중
43804 2020-10-21 08:40:15     풀무****** 합판명함 150*60 단면 행운권 인쇄중
43803 2020-10-20 18:17:36     (주******* 카다로그 외 1건 A5_22p 양면 8도 접수대기
43802 2020-10-20 17:07:58     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
43801 2020-10-20 17:06:34     MC******* 리플렛 480*200 양면 8도 인쇄중
43800 2020-10-20 16:37:38     피자* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
43799 2020-10-20 16:35:34     플래******** 카다로그 210*148/20p 양면_plepy 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :