ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41037 2020-01-13 17:34:24     메타***** 합판전단 A4 양면_간호조무사 01월14일 출발
41036 2020-01-13 17:23:12     민기*** 국2절/80모조/500매 01월15일 출발
41035 2020-01-13 16:54:32     (주****** 2절/120모조/600매 01월15일 출발
41034 2020-01-13 16:51:45     신도*** 리플렛 620*297 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월15일 출발
41033 2020-01-13 16:49:37     김세* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 01월05일 출발
41032 2020-01-13 16:47:05     (주****** 2절/상품권지/4150매 01월15일 출발
41031 2020-01-13 16:42:09     (주****** 2절/120모조/1100매 01월15일 출발
41030 2020-01-13 16:20:28     연세*** 독판전단 A4 양면_먹1도챠트 1,2피[머리머리] 01월14일 출발
41029 2020-01-13 16:03:06     나무** 카다로그 A4_62p 4/4 접수대기
41028 2020-01-13 16:02:37     지엔******* -낱장10000매- 01월15일 출발
41027 2020-01-13 16:01:30     지엔******* 소국전/100모조/1500매 01월15일 출발
41026 2020-01-13 15:43:37     선우** 카다로그 외 2건 148*210/8p 양면_차세르 01월14일 출발
41025 2020-01-13 15:38:58     주식********* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 1도 01월16일 출발
41024 2020-01-13 15:38:05     미주*** 카다로그 A5 12p 양면 8도 01월15일 출발
41023 2020-01-13 15:35:23     (주***** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월15일 출발
41022 2020-01-13 15:33:47     로보**************** 카다로그 외 1건 A5_20p 4/4 01월14일 출발
41021 2020-01-13 15:33:39     캐스 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 01월15일 출발
41020 2020-01-13 14:52:56     (주********* 브로셔 840*297 양면_취업브로셔 인쇄중
41019 2020-01-13 14:52:19     (주************* 브로셔 국3절 양면_승무원 01월16일 출발
41018 2020-01-13 14:19:43     (주***** 카다로그 B5 32p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월15일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :