ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43758 2020-10-16 17:03:59     액츠** 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43757 2020-10-16 16:50:08     주식******** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 10월19일 출발
43756 2020-10-16 16:44:08     (주****** 팜플렛 130*200 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 10월20일 출발
43755 2020-10-16 16:35:52     이인* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 10월19일 출발
43754 2020-10-16 16:27:34     옵스***** 무선 10월18일 출발
43753 2020-10-16 16:27:25     씨에**** 독판전단 외 1건 155*72 양면 8도 10월20일 출발
43752 2020-10-16 16:19:27     한양*** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 10월19일 출발
43751 2020-10-16 16:00:25     (주***** 독판전단 A4 양면_맛있겠닷컴 10월19일 출발
43750 2020-10-16 15:35:06     유한****** 리플렛 외 1건 10월19일 출발
43749 2020-10-16 15:26:32     휴먼*** 리플렛 A4_4p 4/4 접수대기
43748 2020-10-16 15:05:55     (주****** 국2절/250스노우/3900매 10월18일 출발
43747 2020-10-16 10:45:16     (주*** 독판전단 A4 양면_러시아 폼블럭 삽지 10월19일 출발
43746 2020-10-16 10:32:20     종로****** 독판전단 A4 양면_집단상담과새일여성인턴쉽 10월19일 출발
43745 2020-10-16 09:34:00     율네******* 카다로그 A4 12p 양면 8도 인쇄중
43744 2020-10-16 09:33:56     종로****** 독판전단 A4 단면흑백_(개정)참여자 고객만족도 조사 동의서 10월19일 출발
43743 2020-10-15 16:05:09     민기*** 국2절/80모조/1000매 10월17일 출발
43742 2020-10-15 15:14:42     한국************* 카다로그 외 1건 B5_12p 4/4 10월20일 출발
43741 2020-10-15 15:04:43     유한********** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 10월16일 출발
43740 2020-10-15 14:56:36     (주****** 2절/120모조/600매 10월17일 출발
43739 2020-10-15 14:55:56     (주****** 국2절/250스노우/2100매 10월17일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :