ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43078 2020-07-30 15:41:08     아엠************ 카다로그 148*220/20p 표지단면칼라/양면먹1도_피닉스식기세척기 접수대기
43077 2020-07-30 15:10:21     동연**** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 08월05일 출발
43076 2020-07-30 15:05:05     북큐***** 카다로그 148.5*210/8p 양면_포스코건설 전자책도서관 07월31일 출발
43075 2020-07-30 14:52:55     종로****** 독판전단 외 1건 182*257 양면_ 접수대기
43074 2020-07-30 13:10:29     인데* 합판스티커 120*80 4/0 08월05일 출발
43073 2020-07-30 11:06:35     우리** 소국전/100모조/875매 08월01일 출발
43072 2020-07-30 10:40:52     디싱***** 독판전단 외 1건 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 07월31일 출발
43071 2020-07-30 10:05:26     한중** 카다로그 210*260_36p 4/4 07월31일 출발
43070 2020-07-30 10:04:17     영농******* 08월06일 출발
43069 2020-07-30 09:56:13     페이*** 소국전/120아트/190 08월01일 출발
43068 2020-07-30 09:55:02     페이*** 소국전/120아트/2500 08월01일 출발
43067 2020-07-29 18:04:07     옵스***** 2500부-180*152 07월31일 출발
43066 2020-07-29 16:19:00     (주*********** 합판전단 A5 양면 07월30일 출발
43065 2020-07-29 16:17:26     로토********** 카다로그 A5_66p 1/1 인쇄중
43064 2020-07-29 15:59:10     케니* 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43063 2020-07-29 15:20:35     아트** 리플렛 600*260 양면 8도 07월31일 출발
43062 2020-07-29 15:12:42     (주******** 리플렛 240*180 양면8도 08월05일 출발
43061 2020-07-29 15:04:56     클푸 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 07월30일 출발
43060 2020-07-29 14:26:05     두드***** 합판명함 외 2건 100/148 4/4 07월30일 출발
43059 2020-07-29 13:29:40     강혜* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 07월31일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :