ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
44795 2021-01-25 10:44:00     주식**** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월26일 출발
44794 2021-01-25 10:01:05     우림 16000매 01월27일 출발
44793 2021-01-25 09:41:00     조재* 합판명함 90*50 단면 4도 01월26일 출발
44792 2021-01-25 08:49:17     디픽* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월26일 출발
44791 2021-01-22 16:55:37     한국*** 카다로그 209*279.4/8p 양면_norma-6000 접수대기
44790 2021-01-22 16:44:23     주식********* A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월25일 출발
44789 2021-01-22 16:41:08     민기*** 평지사무광/조양도무송 01월24일 출발
44788 2021-01-22 16:39:43     티앤********** A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월25일 출발
44787 2021-01-22 16:10:02     지엔******* -낱장 4000매- 01월24일 출발
44786 2021-01-22 15:53:40     에이************ 카다로그 외 1건 A4/96p 양면_경원펌프공업 01월26일 출발
44785 2021-01-22 15:48:56     옵스***** 4벌홍각/여분250매 01월24일 출발
44784 2021-01-22 15:48:04     옵스***** 12벌홍각/여분200매 01월24일 출발
44783 2021-01-22 15:14:19     에이************ 카다로그 외 1건 A4/68p 양면_비앤비아이앤티 접수대기
44782 2021-01-22 13:23:02     세바*** 독판전단 A4 양면_평택지사 01월25일 출발
44781 2021-01-22 10:53:08     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 01월25일 출발
44780 2021-01-22 08:57:45     주식******* 포스터 420*594 단면_상생상회[정월대보름상품특별전] 01월25일 출발
44779 2021-01-21 17:11:24     웨이******************* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 01월25일 출발
44778 2021-01-21 16:48:52     (주**** 인쇄중
44777 2021-01-21 16:45:47     (주****** 01월25일 출발
44776 2021-01-21 15:31:23     나로* 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월25일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :