ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
46593 2021-07-27 15:45:30     주식******** 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
46592 2021-07-27 15:44:27     VH*** 합판명함 80*95 4/4 07월28일 출발
46591 2021-07-27 15:31:45     조인* 카다로그 A4 50p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
46590 2021-07-27 15:27:51     (주*** 독판전단 210*250 단면2종_탐사 벽지 10m 화이트, 그레이 07월30일 출발
46589 2021-07-27 14:44:46     주식***** 리플렛 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월29일 출발
46588 2021-07-27 14:39:54     (주****** 리플렛 444*210 양면8도 07월29일 출발
46587 2021-07-27 14:22:08     스피******** 브로셔 374*258 양면흑백_저소음핸디형_조립설명서 07월30일 출발
46586 2021-07-27 13:56:05     캠핑**** 독판전단 A4 양면컬러 접수대기
46585 2021-07-27 13:32:46     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 07월28일 출발
46584 2021-07-27 13:16:53     플로* 합판기타 A4 단면먹1도 07월29일 출발
46583 2021-07-27 13:12:40     주식***** 리플렛 240*70 양면8도 07월29일 출발
46582 2021-07-27 13:09:54     휴레** 카다로그 외 1건 월일 출발
46581 2021-07-27 10:58:56     에스*** 2단접지 07월29일 출발
46580 2021-07-27 10:54:46     순천******** 카다로그 A4 16p 양면8도 07월30일 출발
46579 2021-07-27 10:27:28     옵스***** 2절/150스노우/각1000매 07월29일 출발
46578 2021-07-27 10:19:46     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 07월28일 출발
46577 2021-07-26 17:37:09     (주****** 07월29일 출발
46576 2021-07-26 17:31:19     한국******** 합판스티커 60*10 단면 4도 07월29일 출발
46575 2021-07-26 17:22:53     (주****** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
46574 2021-07-26 17:10:50     비젼*** 독판전단 A3 단면4도 07월27일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :