ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43838 2020-10-21 18:11:44     (주****** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
43837 2020-10-21 18:05:12     법무**** 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
43836 2020-10-21 17:50:52     유엠 카다로그 A5_56p 4/4 인쇄중
43835 2020-10-21 16:35:40     주식******* 팜플렛 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
43834 2020-10-21 16:31:40     대도** 독판전단 148*220 단면먹1도_대가원 인쇄중
43833 2020-10-21 16:28:48     선우** 독판전단 130*180 양면_스텐설명서 인쇄중
43832 2020-10-21 16:20:53     제이* 카다로그 148*210/12p 양면_ 접수대기
43831 2020-10-21 16:16:54     오토*** 인쇄중
43830 2020-10-21 16:15:54     (주****** 카다로그 A4/112p 양면_ 접수대기
43829 2020-10-21 16:12:09     (주******* 접수대기
43828 2020-10-21 16:01:33     뉴프** 국전/150아트/1000 인쇄중
43827 2020-10-21 15:55:59     이성* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
43826 2020-10-21 15:52:41     강남******** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43825 2020-10-21 15:48:17     예일** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
43824 2020-10-21 15:27:02     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43823 2020-10-21 15:23:54     (주****** 697*394/상품권/200매 인쇄중
43822 2020-10-21 15:22:34     (주****** 2절/120모조/600매 인쇄중
43821 2020-10-21 15:13:23     주식******** 브로셔 A5 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
43820 2020-10-21 15:12:09     로지*** 리플렛 250*230 양면8도 인쇄중
43819 2020-10-21 14:57:54     김기*** 독판전단 A4 양면_한전면접 대비반 접수대기
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :