ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42458 2020-06-03 15:32:19     종로****** 브로셔 A4 양면_공연기획아카데미3기 06월04일 출발
42457 2020-06-03 14:43:30     옵스****** 국전/150아트/100매 06월05일 출발
42456 2020-06-03 14:41:43     옵스****** 국전/190랑데뷰/250매 06월05일 출발
42455 2020-06-03 14:05:18     씨어****** 리플렛 148*210/4p 양면_우체국연가 06월04일 출발
42454 2020-06-03 13:28:17     오즈********* 카다로그 외 2건 1-182*257/40p 양면_내마음의동시 06월10일 출발
42453 2020-06-03 10:58:10     나루*** 독판전단 297*440 단면 06월04일 출발
42452 2020-06-03 10:56:48     한다**** 리플렛 외 1건 A4 4/4 06월04일 출발
42451 2020-06-03 10:52:32     오즈********* 카다로그 외 2건 2-148*210/24p 표지단면칼라/내지흑백_주사위1-A 06월10일 출발
42450 2020-06-03 10:27:04     전화** 리플렛 554*260 4/4 접수대기
42449 2020-06-03 09:55:12     (주******* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월04일 출발
42448 2020-06-02 18:14:57     (주******* 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월04일 출발
42447 2020-06-02 17:20:12     (주*************** 브로셔 148.5*210/4p 양면_해피파킹 06월04일 출발
42446 2020-06-02 16:46:51     윈체****** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 06월03일 출발
42445 2020-06-02 16:12:57     주식***** 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월04일 출발
42444 2020-06-02 15:43:55     윌플****** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
42443 2020-06-02 15:31:24     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월04일 출발
42442 2020-06-02 15:26:10     ㈜다******* 카다로그 외 2건 190x250_4p 4/4 06월05일 출발
42441 2020-06-02 14:54:28     ks***** 리플렛 A4 양면 8도 06월03일 출발
42440 2020-06-02 14:34:25     한본** 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
42439 2020-06-02 14:33:59     어반*** 독판전단 B6 앞면 : 1도 / 뒷면 : 0도 06월03일 출발
  처음  이전 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]   맨끝  
상호 검색 :