ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40277 2019-11-20 14:32:56     태양*** 카다로그 A4/12p 양면_에스 솔루션 11월21일 출발
40276 2019-11-20 12:52:29     옵스***** 파주 11월22일 출발
40275 2019-11-20 12:28:20     뉴프** 2절/200스노우/400 11월22일 출발
40274 2019-11-20 12:03:49     28******** 카다로그 접수대기
40273 2019-11-20 11:42:32     반하* 리플렛 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월21일 출발
40272 2019-11-20 11:40:25     (주*** 독판전단 외 2건 390*400 단면_일본 다이소 300엔 삽지 화이트 11월22일 출발
40271 2019-11-20 11:25:35     신동**** 대봉투 (330×245mm) 마스타인쇄 접수대기
40270 2019-11-20 11:24:15     선우** 독판전단 200*150 양면3종_실리트9000/WMF8500/쇼트9000 11월22일 출발
40269 2019-11-20 09:57:52     인디*** 카다로그 A4 40p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 11월21일 출발
40268 2019-11-20 09:09:33     제이*********** 독판전단 외 2건 A4 양면_폐액보관시스템 11월25일 출발
40267 2019-11-20 08:51:39     김현* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 접수대기
40266 2019-11-20 08:38:22     서울** 국2절/130랑데뷰/200 11월22일 출발
40265 2019-11-19 17:39:59     뉴프** 국전/200스노우/500 11월21일 출발
40264 2019-11-19 16:52:54     조아******** 8단병풍 11월21일 출발
40263 2019-11-19 16:51:36     조아******** 국2절/210랑데뷰/250매 11월21일 출발
40262 2019-11-19 16:37:48     한글******* 독판전단 160*120 단면먹1도 11월22일 출발
40261 2019-11-19 16:20:12     한국******* 카다로그 외 1건 A4_8p 4/4 접수대기
40260 2019-11-19 16:16:05     (주****** 2절/250스노우/1100매 11월21일 출발
40259 2019-11-19 16:15:35     (주****** 2절/250스노우/1100매 11월21일 출발
40258 2019-11-19 16:14:57     (주****** 2절/120모조/1100매 11월21일 출발
  처음  이전 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]   맨끝  
상호 검색 :