ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
358 2014-04-16 18:21:44     이화** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 04월17일 출발
357 2014-04-16 17:43:58     휴메** 카다로그 외 1건 A4/12p 양면칼라 비어 펍 카페 리원 04월18일 출발
356 2014-04-16 16:56:39     서울** 국2절/150모조/1연 04월18일 출발
355 2014-04-16 16:55:35     은평******* 카다로그 A4/24p 표지양면칼라 내지먹1도 04월18일 출발
354 2014-04-16 16:54:49     위파*** 리플렛 400*200 양면칼라+금별색 (금별색) 04월17일 출발
353 2014-04-16 16:53:00     클푸****** 합판전단 8절 양면칼라 04월17일 출발
352 2014-04-16 16:51:01     평지* 2절/100모조/1연 04월18일 출발
351 2014-04-16 16:46:58     서울** 국3절/150스노우/700부 04월18일 출발
350 2014-04-16 16:44:31     뉴프** 국2절/300스노우/500매 04월18일 출발
349 2014-04-16 16:44:00     뉴프** 국2절/210몽블랑/190 04월18일 출발
348 2014-04-16 16:39:58     어린***** 리플렛 540×180_3단(6면) 양면 04월17일 출발
347 2014-04-16 16:17:28     거목** 국전/250아트/2연 04월18일 출발
346 2014-04-16 16:16:03     센트* 리플렛 A4 양면칼라 04월17일 출발
345 2014-04-16 15:54:15     페이*** 국2절/150아트/250매 04월18일 출발
344 2014-04-16 15:19:24     페이******* 독판기타 A5 단면칼라 04월17일 출발
343 2014-04-16 15:01:54     미래** 합판전단 A5 단면 04월17일 출발
342 2014-04-16 14:57:59     아이**** 합판전단 A5 단면 04월17일 출발
341 2014-04-16 14:56:10     (주********* 2절/100아트/5140매 04월18일 출발
340 2014-04-16 14:49:08     청북***** 카다로그 A5_52p 양면 04월18일 출발
339 2014-04-16 14:30:44     태양 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 04월18일 출발
  처음  이전 [2121] [2122] [2123] [2124] [2125] [2126] [2127] [2128] [2129] [2130]   맨끝  
상호 검색 :