ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42578 2020-06-11 18:03:51     종로****** 06월15일 출발
42577 2020-06-11 17:58:02     주식***** 브로셔 B5 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월15일 출발
42576 2020-06-11 17:08:04     민기*** 병동4000매 06월13일 출발
42575 2020-06-11 17:04:44     민기*** 원무과3000매 06월13일 출발
42574 2020-06-11 16:59:07     선우** 합판명함 90*50 양면3인_더하임 외 06월12일 출발
42573 2020-06-11 16:33:38     (주****** 2절/120모조/600매 06월13일 출발
42572 2020-06-11 16:32:22     (주****** 2절/120모조/1100매 06월13일 출발
42571 2020-06-11 15:49:50     종로****** 독판전단 A4 양면_7월국비지원프로그램(유료전단) 06월15일 출발
42570 2020-06-11 14:52:45     비즈**** 리플렛 A4 양면8도 06월15일 출발
42569 2020-06-11 14:44:52     닥터*** 리플렛 B5 양면8도 접수대기
42568 2020-06-11 14:16:04     민기*** 국2절/180스노우/500매 06월13일 출발
42567 2020-06-11 13:36:54     주식************** 브로셔 265*385/16p 양면_아주소식[198호] 06월12일 출발
42566 2020-06-11 13:23:15     시스*** 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월15일 출발
42565 2020-06-11 13:19:13     한창** 카다로그 A4 20p 양면 8도 06월15일 출발
42564 2020-06-11 13:17:34     퍼블*** 리플렛 290*148 단면4도 06월15일 출발
42563 2020-06-11 13:16:07     (주****** 합판명함 86*52 양면 컬러 06월15일 출발
42562 2020-06-11 10:03:13     델라* 독판전단 A3 단면2종_오드리햅번/메뉴세팅 06월12일 출발
42561 2020-06-11 08:40:25     지엔******* -낱장6000매- 06월13일 출발
42560 2020-06-10 17:07:25     (주***** 카다로그 A4 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월12일 출발
42559 2020-06-10 16:58:32     (주****** 2절/250스노우/1000매 06월12일 출발
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :