ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40417 2019-11-28 14:30:14     포텐 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
40416 2019-11-28 14:26:48     주식******** 팜플렛 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 12월02일 출발
40415 2019-11-28 14:24:32     한국***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월29일 출발
40414 2019-11-28 14:21:40     (주******* 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 12월02일 출발
40413 2019-11-28 14:08:08     해인 11월30일 출발
40412 2019-11-28 13:47:21     하이* 합판봉투 220*105 칼라 편지봉투 11월29일 출발
40411 2019-11-28 13:21:00     로토********** 카다로그 외 1건 A5_36 1/1 12월03일 출발
40410 2019-11-28 13:09:09     브랜** 카다로그 A4_54p 4/4 12월02일 출발
40409 2019-11-28 11:06:53     리틀********* 카다로그 148*210/20p 양면3종_토킹북[개미와베짱이 외] 접수대기
40408 2019-11-28 09:27:19     스포** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 11월29일 출발
40407 2019-11-28 09:23:23     제이****** 독판전단 외 2건 99*69 1/0 11월29일 출발
40406 2019-11-27 18:01:14     박상* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 11월29일 출발
40405 2019-11-27 17:52:23     K2******* 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 11월29일 출발
40404 2019-11-27 17:13:31     (주*************** 카다로그 A4/8p 양면_주차관제시스템 11월29일 출발
40403 2019-11-27 16:55:56     수도** 브로셔 A4/4p 양면_코레일입사대비반 11월29일 출발
40402 2019-11-27 16:54:06     정원* 합판기타 205*90 양면 8도 11월28일 출발
40401 2019-11-27 16:46:57     샐러* 합판전단 A4 양면 8도 11월28일 출발
40400 2019-11-27 16:44:28     선구 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 11월28일 출발
40399 2019-11-27 16:34:15     BE************ 독판전단 160*105 단면먹1도 11월29일 출발
40398 2019-11-27 16:28:53     (주******* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 11월28일 출발
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :