ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42598 2020-06-12 17:01:16     (주****** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
42597 2020-06-12 16:49:19     옵스***** 국전/180스노우/1400매 06월14일 출발
42596 2020-06-12 16:47:34     옵스***** 국전/120아트/9560매 06월14일 출발
42595 2020-06-12 16:22:03     BE************ 독판전단 179*100 단면먹1도 06월17일 출발
42594 2020-06-12 16:20:05     서울** 국2절/120스노우/325 06월14일 출발
42593 2020-06-12 16:14:25     아이*** 카다로그 A4/8p 양면_제이한테크 06월15일 출발
42592 2020-06-12 15:50:14     MC******* 06월17일 출발
42591 2020-06-12 15:44:33     정석**** 카다로그 외 1건 A4/12p 양면_공사지명원 06월16일 출발
42590 2020-06-12 15:27:04     썬나* 합판전단 A4 양면_건물썬팅설명서 06월15일 출발
42589 2020-06-12 14:54:18     예프******** 국2절/200아트/1000 06월14일 출발
42588 2020-06-12 13:39:34     실크** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 06월15일 출발
42587 2020-06-12 13:33:32     푸시**** 리플렛 A4_6p 4/4 06월16일 출발
42586 2020-06-12 13:33:28     한다**** 리플렛 외 1건 A4 4/4 06월15일 출발
42585 2020-06-12 13:25:53     (사********** 팜플렛 A5 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월17일 출발
42584 2020-06-12 09:46:15     옵스***** 2절/150모조/50매 06월14일 출발
42583 2020-06-12 09:26:20     무무* 리플렛 625*243[644*250] 양면_KNOOKST [3%축소][국문] 06월15일 출발
42582 2020-06-12 09:15:51     (주********* 독판전단 A4 단면10종_결과보고서 06월15일 출발
42581 2020-06-12 09:08:53     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 06월16일 출발
42580 2020-06-12 08:49:14     종로****** 독판전단 외 1건 148*210 양면_직업상담사 핵심직무 06월15일 출발
42579 2020-06-11 18:19:41     (주*************** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :