ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
279 2014-04-14 18:16:27     홍예**** 포스터 2절 단면4도 04월15일 출발
278 2014-04-14 18:06:40     이종* 합판전단 A4 ((210×297mm)) 양면칼라 04월15일 출발
277 2014-04-14 18:05:57     카범* 리플렛 A4_4p 양면 04월15일 출발
276 2014-04-14 17:29:33     뉴프** 국전/200아트/1000 04월16일 출발
275 2014-04-14 17:26:45     로얄*** 독판전단 A4 4/4 04월15일 출발
274 2014-04-14 16:40:53     가드** 포스터 A2 단면 04월15일 출발
273 2014-04-14 16:33:57     두란****** 리플렛 380×180_4단 양면 04월15일 출발
272 2014-04-14 16:30:30     뉴프** 2절/150아트/100매 04월16일 출발
271 2014-04-14 16:29:27     롯데** 포스터 A2 단면칼라 04월15일 출발
270 2014-04-14 16:27:28     태광******* 카다로그 A4_20p 양면 04월16일 출발
269 2014-04-14 16:23:16     시원*** 포스터 A2 단면 04월15일 출발
268 2014-04-14 16:15:58     굿줄** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 04월16일 출발
267 2014-04-14 16:04:55     김신* 포스터 350*530 단면컬러 04월15일 출발
266 2014-04-14 15:57:11     뉴프** 국2절/300스노우/1500매 04월16일 출발
265 2014-04-14 15:57:06     스칸**** 브로셔 586*210 양면칼라 04월16일 출발
264 2014-04-14 15:55:07     거목** 국2절/150모조/500매 04월16일 출발
263 2014-04-14 15:41:48     장신* 포스터 423*600 단면 04월15일 출발
262 2014-04-14 15:22:32     아이****** 합판전단 16절 양면 04월15일 출발
261 2014-04-14 15:22:22     (주****** 카다로그 A4_8p 양면 04월15일 출발
260 2014-04-14 15:01:41     센트* 리플렛 A4 양면칼라 04월15일 출발
  처음  이전 [2351] [2352] [2353] [2354] [2355] [2356] [2357] [2358] [2359] [2360]   맨끝  
상호 검색 :