ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
259 2014-04-14 15:01:25     파워** 합판봉투 330*245(각대봉투) 단면칼라 04월16일 출발
258 2014-04-14 14:39:46     토브** 팜플렛 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 04월16일 출발
257 2014-04-14 14:26:01     포근****** 포스터 A2 4/0 04월15일 출발
256 2014-04-14 14:13:22     (주********* 국2절/150스노우/100매 04월16일 출발
255 2014-04-14 13:20:25     원퍼** 홀더 외 1건 국2절판(양쪽날개) 양면칼라 04월17일 출발
254 2014-04-14 12:05:18     미소** 합판전단 외 1건 A4 단면컬러 04월15일 출발
253 2014-04-14 12:03:17     에듀**** 국2절/190랑데뷰(종)/250매 04월16일 출발
252 2014-04-14 11:56:28     SI* 포스터 A1 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 04월15일 출발
251 2014-04-14 11:40:46     (주******* 리플렛 국3절 양면 04월16일 출발
250 2014-04-14 11:33:41     뷰티*** 독판전단 50*107-12종 4도 단면 04월15일 출발
249 2014-04-14 11:31:57     지겐***** 포스터 520*740 단면칼라 04월15일 출발
248 2014-04-14 10:48:39     지스**** 포스터 외 1건 A2 단면 04월15일 출발
247 2014-04-14 10:40:57     선우** 독판전단 155*70 양면 04월15일 출발
246 2014-04-14 09:50:28     마킹*** 합판스티커 136*55 04월15일 출발
245 2014-04-14 09:34:04     민기*** 국2절/210랑데뷰/1연 04월16일 출발
244 2014-04-11 19:17:34     주일***** 팜플렛 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 월일 출발
243 2014-04-11 18:39:33     거목** 국2절/250아트/1250매 04월13일 출발
242 2014-04-11 18:15:20     평지* 270*510/100모조/5000매 04월13일 출발
241 2014-04-11 17:49:26     (주*********** 리플렛 360×230_3단 양면 04월14일 출발
240 2014-04-11 17:47:42     성균***** 합판전단 A4 단면 04월14일 출발
  처음  이전 [2351] [2352] [2353] [2354] [2355] [2356] [2357] [2358] [2359] [2360]   맨끝  
상호 검색 :