ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
47778 2021-12-03 16:56:22     (주**** 리플렛 외 1건 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
47777 2021-12-03 16:34:18     (주****** 2절/250스노우/1100매 인쇄중
47776 2021-12-03 16:32:04     (주***** 시티피/인쇄 없이 인쇄중
47775 2021-12-03 16:22:47     서울** 2절/160랑데뷰/120 인쇄중
47774 2021-12-03 15:48:33     (주****** 697*394/상품권/150매 인쇄중
47773 2021-12-03 15:46:34     (주****** 국전/120모조/1100매 인쇄중
47772 2021-12-03 15:35:29     (주**** 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
47771 2021-12-03 15:19:00     (주************** 리플렛 A3 4/4 접수대기
47770 2021-12-03 14:53:39     (주******** 독판전단 외 1건 350*578 단면_푸른 폼블럭 삽지[WHITE] 인쇄중
47769 2021-12-03 14:53:36     (주******** 독판전단 외 2건 350*578 단면_인도네시아 폼블럭2 삽지[WHITE] 인쇄중
47768 2021-12-03 14:49:17     (주******** 독판전단 250*210 단면5종_인도네시아 푸른코리아 벽지 삽지 인쇄중
47767 2021-12-03 14:35:37     한국******** 카다로그 A4 100p 표지단면4도 내지양면 먹1도 인쇄중
47766 2021-12-03 11:41:01     에스*** 120모조 인쇄중
47765 2021-12-03 10:52:23     디싱* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
47764 2021-12-03 10:37:06     케이******** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
47763 2021-12-03 10:36:05     (주****** 독판전단 A5 단면4도 인쇄중
47762 2021-12-03 08:59:10     (주*** 독판전단 250*210 단면_자주 삽지 화이트 인쇄중
47761 2021-12-02 18:14:06     서울** 국전/100모조/920매 인쇄중
47760 2021-12-02 17:47:30     옵스***** 열린 무광/에폭시 인쇄중
47759 2021-12-02 17:46:18     옵스***** 열린 무광 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :