ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
47059 2021-09-24 18:18:25     크레***** 합판기타 B5 먹1도 접수대기
47058 2021-09-24 18:06:52     터보**** 카다로그 188*257 56p 양면8도 접수대기
47057 2021-09-24 18:05:09     (주***** 포스터 A2 앞면 : 4도 인쇄중
47056 2021-09-24 17:17:01     봉화********** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
47055 2021-09-24 17:01:58     (주******** 브로셔 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
47054 2021-09-24 15:57:39     샤미*** 카다로그 A4/16p 양면_도도한가구 [밝게 인쇄] 접수대기
47053 2021-09-24 15:54:31     옵스***** 평지 무광/대덕 무선 인쇄중
47052 2021-09-24 15:45:46     에이******* 카다로그 A4/12p 양면_중앙엔지니어링 인쇄중
47051 2021-09-24 15:10:50     평지* 단면무광/대문접지 인쇄중
47050 2021-09-24 15:07:32     희성***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
47049 2021-09-24 14:40:55     그린********* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 인쇄중
47048 2021-09-24 14:38:34     세일****** 포스터 외 2건 420*594 단면_제13회 한국가곡의밤 인쇄중
47047 2021-09-24 14:18:04     우리***** 리플렛 A3 앞면 : 4도 뒷면 : 4도 인쇄중
47046 2021-09-24 11:45:41     에스**** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 인쇄중
47045 2021-09-24 11:10:56     (주***** 카다로그 105*148/48p 양면_T-50(국문) 인쇄중
47044 2021-09-24 10:56:16     패밀** 리플렛 370*260 양면_행복켄넬사용설명서 인쇄중
47043 2021-09-24 10:54:54     지엔******* 2종 각10000매 인쇄중
47042 2021-09-24 10:53:07     지엔******* 낱장 10000매 인쇄중
47041 2021-09-24 09:00:22     (주******* 브로셔 594*210 양면_UNISKIN 접수대기
47040 2021-09-23 17:47:57     (주*** 독판전단 A3 단면_5미터 트레이더스 4티 단열벽지 09월24일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :