ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
19924 2016-09-24 15:10:04     잉글**** 팜플렛 A4 20p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
19923 2016-09-24 12:34:48     이가** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
19922 2016-09-24 10:33:55     더광* 리플렛 외 1건 372*210_3단 양면칼라 인쇄중
19921 2016-09-24 10:29:25     보성*** 국전/250아트/300매 인쇄중
19920 2016-09-24 09:43:29     자체*** 브로셔 외 1건 양면 접수대기
19919 2016-09-24 09:00:24     고려*** 독판전단 A4 단면_고려안경원 인쇄중
19918 2016-09-23 18:25:14     브렌* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
19917 2016-09-23 18:23:10     의현********* 52박스 인쇄중
19916 2016-09-23 17:54:09     태인****** 합판기타 외 2건 A5 상지하지 인쇄중
19915 2016-09-23 17:23:33     스타*** 독판전단 200*150 단면5종_영업PPT 인쇄중
19914 2016-09-23 17:11:57     CB****** 합판명함 90*50 양면12인_신동원 외 인쇄중
19913 2016-09-23 17:06:13     조아******** 국2절/100아트/1000매 09월25일 출발
19912 2016-09-23 17:05:36     빌리* 독판전단 195*120 양면칼라 09월24일 출발
19911 2016-09-23 17:03:28     조아******** 무광코팅 09월25일 출발
19910 2016-09-23 16:56:58     뉴프** 국전/100모조/150매 09월25일 출발
19909 2016-09-23 16:26:43     김기*** 독판전단 A4 양면_단기남모집 인쇄중
19908 2016-09-23 16:23:14     종로****** 독판전단 외 1건 100*150 단면_DREAMER 인쇄중
19907 2016-09-23 16:22:59     종로****** 독판전단 외 1건 A4 양면_시각디자인양성 인쇄중
19906 2016-09-23 15:52:58     하이* 인쇄중
19905 2016-09-23 15:50:49     필라**** 합판전단 외 1건 A4 양면칼라 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :