ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42350 2020-05-25 08:46:51     티포* 독판전단 외 2건 A4 양면_코로나가림막 05월25일 출발
42349 2020-05-25 08:46:47     (주******* 카다로그 A4 80p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
42348 2020-05-22 18:20:39     두드***** 합판명함 100/148 4/4 접수대기
42347 2020-05-22 17:17:38     (주****** 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월26일 출발
42346 2020-05-22 17:05:43     (주****** 국2절/250스노우/1100 05월24일 출발
42345 2020-05-22 17:05:01     (주****** 788*360/상품권/2400 05월24일 출발
42344 2020-05-22 16:34:08     극단**** 카다로그 외 1건 A5/12p 양면_휘소 05월26일 출발
42343 2020-05-22 16:00:56     MC******* 리플렛 480*200 양면8도 05월28일 출발
42342 2020-05-22 16:00:01     (주******* 독판전단 135*65 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월26일 출발
42341 2020-05-22 15:57:39     삐사************* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월25일 출발
42340 2020-05-22 14:55:59     (주********* 독판전단 80*95 4/4 05월25일 출발
42339 2020-05-22 14:13:41     민기*** T3절/150스노우/1000 05월24일 출발
42338 2020-05-22 10:13:08     액츠** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
42337 2020-05-22 10:12:57     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
42336 2020-05-22 09:15:16     옵스***** 국전/앙상블 100G/1500 05월24일 출발
42335 2020-05-21 16:39:23     JJ** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 05월25일 출발
42334 2020-05-21 16:26:45     (주****** 국2절/250스노우/1800매 05월23일 출발
42333 2020-05-21 16:23:39     (주****** 2절/120모조/1100매 05월23일 출발
42332 2020-05-21 16:20:31     영진** 브로셔 394*272 양면흑백_1.6t 분리기둥 조립설명서 05월22일 출발
42331 2020-05-21 15:57:56     비어************** 카다로그 A4/8p 양면_BEADIC 05월22일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :