ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40977 2020-01-08 15:10:04     강남******** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월13일 출발
40976 2020-01-08 15:08:45     지브*** 독판전단 A4 4/0 01월10일 출발
40975 2020-01-08 15:08:08     (주*********** 리플렛 A4 4/4 01월13일 출발
40974 2020-01-08 14:36:47     제이*********** 외 1건 01월13일 출발
40973 2020-01-08 14:35:13     제이****** 카다로그 A4/44p 양면_2020 Catalog 영문 01월13일 출발
40972 2020-01-08 14:28:40     현창**** 리플렛 A3 양면8도 01월09일 출발
40971 2020-01-08 14:27:36     민기*** 기본-6000 01월10일 출발
40970 2020-01-08 14:27:31     아시*********** 리플렛 110*80 앙면 8도 01월15일 출발
40969 2020-01-08 11:37:52     주식********* 브로셔 265*385/16p 양면_아주소식[195호] 01월10일 출발
40968 2020-01-08 11:33:32     행복*** 독판전단 외 1건 A4 양면_오네키즈 01월10일 출발
40967 2020-01-08 11:29:36     공간** 합판명함 90*50 양면2인 01월09일 출발
40966 2020-01-08 11:25:21     한원********** 2절/250스노우/200 01월10일 출발
40965 2020-01-08 11:16:11     의현********* 01월10일 출발
40964 2020-01-08 10:59:37     (주********** 독판전단 외 2건 A4 4/4 01월09일 출발
40963 2020-01-08 10:20:46     이신* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 01월09일 출발
40962 2020-01-08 09:19:11     (주**** 카다로그 외 1건 A4/8p 양면_SOUND SYSTEM 01월10일 출발
40961 2020-01-07 17:51:49     박수* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
40960 2020-01-07 16:57:04     (주******* 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월09일 출발
40959 2020-01-07 16:32:01     레드** 국전/130랑데뷰/250매 01월09일 출발
40958 2020-01-07 16:08:23     조아******** 2단접지 01월09일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :