ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43698 2020-10-13 15:50:22     옵스***** 무선제본 10월15일 출발
43697 2020-10-13 15:35:50     스피******** 브로셔 394*272 양면흑백_1.6t 분리기둥 조립설명서 10월15일 출발
43696 2020-10-13 15:07:25     (주******* 카다로그 외 1건 190*190 16p 4/4 10월16일 출발
43695 2020-10-13 15:06:21     미래*** 리플렛 A3 양면8도 10월15일 출발
43694 2020-10-13 14:45:40     (주***** 카다로그 A4 48p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 10월19일 출발
43693 2020-10-13 14:03:27     티포* 합판명함 90*50 양면_한국인간과학연구소 전정환 10월14일 출발
43692 2020-10-13 14:00:11     충우***** 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 10월15일 출발
43691 2020-10-13 13:58:53     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 10월14일 출발
43690 2020-10-13 13:58:38     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 10월14일 출발
43689 2020-10-13 13:48:58     한국******** 카다로그 A4 80p 표지단면4도 내지 양면 먹1도 10월15일 출발
43688 2020-10-13 13:38:45     워시*** 10월14일 출발
43687 2020-10-13 13:25:26     (유***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러내지 : 양면컬러 접수대기
43686 2020-10-13 13:13:53     종로****** 독판전단 A4 양면_11월국비지원프로그램(유료전단) 10월15일 출발
43685 2020-10-13 13:09:04     선우** 합판명함 90*50 양면6인_김재완 외 10월14일 출발
43684 2020-10-13 12:59:50     꿈 합판스티커 85*53 K랜드공인중개사무소 로렌김 10월14일 출발
43683 2020-10-13 11:13:39     웰큐 카다로그 A4 8p 양면 8도 접수대기
43682 2020-10-13 11:01:36     VH*** 합판명함 80*95mm 양면_HIGH CHEEKS 10월14일 출발
43681 2020-10-13 10:51:02     의현********* 10월15일 출발
43680 2020-10-13 08:41:10     옵스***** 국2절/150스노우/250매 10월15일 출발
43679 2020-10-12 18:04:34     아이** 합판기타 A5 단면먹1도 10월16일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :