ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
37483 2019-05-17 17:58:17     레드** 국2절/150스노우/1200매 05월19일 출발
37482 2019-05-17 16:54:05     MC******* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 05월22일 출발
37481 2019-05-17 16:52:38     지엘*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월20일 출발
37480 2019-05-17 16:51:18     비상**** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 05월21일 출발
37479 2019-05-17 16:48:42     오리**** 합판봉투 대봉투 단면4도 05월21일 출발
37478 2019-05-17 15:39:41     (주****** 2절/120모조/600매 05월19일 출발
37477 2019-05-17 15:38:15     (주****** 2절/250스노우/700매 05월19일 출발
37476 2019-05-17 15:35:23     한솔********* 국전/150스노우/150매 05월19일 출발
37475 2019-05-17 15:19:18     아이*** 카다로그 A4/16p 양면_대영모터 05월20일 출발
37474 2019-05-17 15:01:44     MC******* 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 접수대기
37473 2019-05-17 14:28:56     에스**** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 05월20일 출발
37472 2019-05-17 14:26:45     적토* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월20일 출발
37471 2019-05-17 13:50:43     옵스***** -계단식중철- 05월19일 출발
37470 2019-05-17 13:50:20     주식***** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월20일 출발
37469 2019-05-17 13:49:04     성하*** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월20일 출발
37468 2019-05-17 12:56:27     뉴프** 국전/250아트/250 05월19일 출발
37467 2019-05-17 11:04:13     (주***** -표지대 종합 카다록에- 05월19일 출발
37466 2019-05-17 10:13:34     주)**** 카다로그 110*170_8p 4/4 05월18일 출발
37465 2019-05-17 09:45:49     서울** 국2절/150스노우/625 05월19일 출발
37464 2019-05-17 08:59:24     (주***** 소국전/100스노우/각500매 05월19일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :