ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
44715 2021-01-15 14:52:09     (주****** 브로셔 280*300 양면흑백_씨드비물염색 사용설명서 01월21일 출발
44714 2021-01-15 14:43:36     (주**** 카다로그 외 1건 210*270 56p 양면8도 01월21일 출발
44713 2021-01-15 13:41:22     씨엔**** 독판전단 A4 단면_거래명세서 01월19일 출발
44712 2021-01-15 13:39:40     뷰티** 리플렛 국3절 양면_로자티브 01월20일 출발
44711 2021-01-15 13:09:31     평지* 150모조 01월17일 출발
44710 2021-01-15 12:05:01     액츠** 카다로그 A4 40p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월20일 출발
44709 2021-01-15 10:57:49     한원********** 2절/250스노우/200 01월17일 출발
44708 2021-01-15 10:15:50     푸름***** 독판전단 148*210 양면2종_농부랑/마이파머스 01월18일 출발
44707 2021-01-15 09:07:16     삼원**** 합판봉투 9절 중봉투 단면1도 01월18일 출발
44706 2021-01-14 16:36:57     예프******** 국전/150스노우/1000 01월16일 출발
44705 2021-01-14 16:32:32     삼일*** 카다로그 A4 12p 양면8도 01월19일 출발
44704 2021-01-14 16:25:45     예프******** 국전/150아트/500 01월16일 출발
44703 2021-01-14 16:16:31     삼성**** 카다로그 A4/8p 양면_신설법인을 위한 세무회계관리제안 01월10일 출발
44702 2021-01-14 14:51:28     민기*** 2000매씩 포장 01월16일 출발
44701 2021-01-14 14:38:56     일본******** 독판전단 A4 양면2종_ 01월15일 출발
44700 2021-01-14 12:51:29     새마**** 리플렛 A3 양면8도 01월15일 출발
44699 2021-01-14 11:58:22     큐텍*** 리플렛 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월18일 출발
44698 2021-01-14 11:55:25     한국******* 리플렛 A4 4/4 01월18일 출발
44697 2021-01-14 11:46:45     에이***** 리플렛 외 1건 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
44696 2021-01-14 11:46:10     부민***** 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월15일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :