ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43018 2020-07-24 12:37:07     뉴프** 소국전/200스노우/1000 07월26일 출발
43017 2020-07-24 11:25:44     패밀** 리플렛 370*260 양면_행복켄넬사용설명서 07월27일 출발
43016 2020-07-24 09:32:45     (주*** 합판봉투 외 1건 대봉투 단면4도 07월28일 출발
43015 2020-07-23 16:44:12     제니* 독판전단 A4 1/0 07월27일 출발
43014 2020-07-23 16:17:41     옵스***** 2절/150모조/180매 07월25일 출발
43013 2020-07-23 14:25:00     씨엔**** 독판전단 A4 단면_거래명세서 07월27일 출발
43012 2020-07-23 13:37:38     유별 리플렛 A4 양면_변태소녀하늘을날다 07월24일 출발
43011 2020-07-23 11:06:17     (주*** 합판스티커 외 1건 153*34 단면_청소포 화학물질 07월24일 출발
43010 2020-07-23 10:42:11     (주****** 합판명함 86*52 양면 컬러 07월27일 출발
43009 2020-07-23 10:15:27     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 07월24일 출발
43008 2020-07-23 09:44:20     씨스*** 합판봉투 대봉투 먹1도 월일 출발
43007 2020-07-23 09:35:04     한원********** 유광 코팅 07월25일 출발
43006 2020-07-23 09:28:41     아름** 07월27일 출발
43005 2020-07-22 16:43:49     전남******* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 07월23일 출발
43004 2020-07-22 15:58:57     뉴프** 국2절/210랑데뷰/1000 07월24일 출발
43003 2020-07-22 15:56:40     (주*** 리플렛 840*297 양면 8도 07월28일 출발
43002 2020-07-22 14:09:11     비주**** 카다로그 A5 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월27일 출발
43001 2020-07-22 14:03:51     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 07월23일 출발
43000 2020-07-22 13:47:29     부민***** 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 07월24일 출발
42999 2020-07-22 13:15:09     엘디*********** 카다로그 A4/32p 양면_우원 국문 07월24일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :