ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
38348 2019-07-17 08:47:31     아메******** 카다로그 280*215/92p 양면_BAZI 접수대기
38347 2019-07-16 17:50:28     메타***** 합판전단 A4 양면_간호교육생모집 07월17일 출발
38346 2019-07-16 17:31:02     옵스****** 국전/150스노우/50매 07월18일 출발
38345 2019-07-16 17:25:35     삼일*** 리플렛 430*280 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 07월18일 출발
38344 2019-07-16 17:11:04     (주****** 2절/120모조/1100매 07월18일 출발
38343 2019-07-16 16:56:20     태양*** 합판스티커 A5 4/0 접수대기
38342 2019-07-16 16:50:44     민스*** 카다로그 A4 16p 양면 8도 07월18일 출발
38341 2019-07-16 16:14:17     뉴프** 국전/200스노우/500 07월18일 출발
38340 2019-07-16 15:28:04     메디* 독판전단 A5 4/4 07월17일 출발
38339 2019-07-16 15:23:11     석곡** 독판전단 A4 4/4 07월17일 출발
38338 2019-07-16 15:21:41     (주**** 인쇄중
38337 2019-07-16 14:49:02     옵스****** 국전/200스노우/250매 07월18일 출발
38336 2019-07-16 14:24:42     (주****** 2절/150스노우/1100매 07월18일 출발
38335 2019-07-16 13:55:45     액츠** 카다로그 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월18일 출발
38334 2019-07-16 13:54:14     오픈*** 카다로그 210*280_ 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 07월18일 출발
38333 2019-07-16 13:53:11     플래****** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 07월17일 출발
38332 2019-07-16 13:26:27     액츠** 카다로그 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
38331 2019-07-16 13:23:55     제이* 카다로그 148*210/20p 양면_가마솥쿠거팬-레시피와가이드 07월18일 출발
38330 2019-07-16 10:49:03     로토********** 카다로그 외 1건 A5_36 1/1 07월19일 출발
38329 2019-07-16 09:46:53     다올** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 07월17일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :