ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40997 2020-01-09 17:25:20     (주******* 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 01월13일 출발
40996 2020-01-09 17:22:41     주식****** 리플렛 A4 양면 8도 01월13일 출발
40995 2020-01-09 17:20:40     엠매**** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 01월13일 출발
40994 2020-01-09 16:42:52     아이*** 카다로그 A4/12p 양면_에이피디 01월13일 출발
40993 2020-01-09 16:21:49     (주******* 독판전단 210*148 양면_교환반품안내양식서 접수대기
40992 2020-01-09 15:30:17     BL** 카다로그 A4_8p 4/4 01월14일 출발
40991 2020-01-09 15:27:03     예프******** 국2절/200스노우/1000 01월11일 출발
40990 2020-01-09 13:29:41     토퍼* 카다로그 외 1건 A4/124p 표지단면_UV은별 내지양면_토퍼스 01월16일 출발
40989 2020-01-09 12:59:41     (주******* 리플렛 A4/4p 양면2종_경사로/휠체어리프트 01월11일 출발
40988 2020-01-09 12:56:48     레드** 3절/180스노우/1000매 01월11일 출발
40987 2020-01-09 09:53:30     신농*** 리플렛 외 2건 A4 양면 8도 01월13일 출발
40986 2020-01-09 09:50:31     (주*********** 합판전단 A5 양면 인쇄중
40985 2020-01-09 09:50:22     다다******** 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 01월10일 출발
40984 2020-01-09 09:32:17     녹스*** 카다로그 A4 12p 양면 8도 10월13일 출발
40983 2020-01-08 17:32:36     뉴프** 국전/200아트/500 01월10일 출발
40982 2020-01-08 16:04:30     (주****** 2절/120모조/1100매 01월10일 출발
40981 2020-01-08 16:02:06     (주****** 2절/250스노우/1100매 01월10일 출발
40980 2020-01-08 16:00:55     페이*** 국전/100스노우/600매 01월10일 출발
40979 2020-01-08 15:56:09     가리***** 무광 01월10일 출발
40978 2020-01-08 15:43:29     페이*** 국전/80모조/300매 01월10일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :