ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42290 2020-05-18 15:12:36     (주***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월20일 출발
42289 2020-05-18 15:00:38     (주****** 카다로그 A4_20p 4/4 05월20일 출발
42288 2020-05-18 13:49:00     주식****** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월20일 출발
42287 2020-05-18 13:46:57     (주********* 독판전단 80*95 4/4 05월18일 출발
42286 2020-05-18 10:24:02     에스*** 05월20일 출발
42285 2020-05-18 10:14:56     (주****** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월20일 출발
42284 2020-05-18 09:39:03     한다**** 리플렛 외 1건 A4 4/4 05월19일 출발
42283 2020-05-18 08:57:27     MC******* 리플렛 480*200 양면8도 05월21일 출발
42282 2020-05-15 17:08:21     휴먼************ 05월18일 출발
42281 2020-05-15 14:37:46     우리** 국2절/100아트/1250매 05월17일 출발
42280 2020-05-15 14:34:39     위드***** 팜플렛 A5 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월18일 출발
42279 2020-05-15 13:57:41     옵스***** 2절/150모조/60매 05월17일 출발
42278 2020-05-15 13:47:48     로보**************** 05월18일 출발
42277 2020-05-15 13:42:44     윤지* 팜플렛 A5 28p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월20일 출발
42276 2020-05-15 13:41:22     종로****** 독판전단 148*210 양면3종_무역/인사/마케팅 05월18일 출발
42275 2020-05-15 09:13:49     (주**** 카다로그 297*210/24p 양면_부산에서자전거타기 05월18일 출발
42274 2020-05-14 18:02:03     CB*********** 포스터 420*594 단면_아름다운열정 05월19일 출발
42273 2020-05-14 18:01:55     CB****** 카다로그 A4/28p 양면_아름다운열정 05월19일 출발
42272 2020-05-14 17:37:21     KJ*** 합판명함 양면8도 접수대기
42271 2020-05-14 17:25:35     (주****** 2절/250스노우/13200매 05월16일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :