ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40050 2019-11-07 09:45:33     유한********** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월08일 출발
40049 2019-11-07 09:44:32     유원***** 카다로그 A4 4p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 11월08일 출발
40048 2019-11-07 09:20:08     두리** 포스터 외 1건 594*841 단면_청춘대로 11월11일 출발
40047 2019-11-07 09:20:07     솔고****** 독판전단 외 1건 A4 4/0 11월08일 출발
40046 2019-11-07 09:18:34     EO**** 11월08일 출발
40045 2019-11-07 09:16:34     주식******* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 11월08일 출발
40044 2019-11-07 09:14:50     (주******* 독판전단 200*200 인쇄 없음 11월08일 출발
40043 2019-11-07 09:01:41     김진* 리플렛 B4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 접수대기
40042 2019-11-06 18:29:48     (주****** 2절/250스노우/1100매 11월08일 출발
40041 2019-11-06 18:28:24     페이*** 국2절/220모조/1000매 11월08일 출발
40040 2019-11-06 18:22:51     디자*** 국2절/250스노우/115매 11월08일 출발
40039 2019-11-06 17:59:38     류현* 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월08일 출발
40038 2019-11-06 17:23:31     공주************ 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 11월07일 출발
40037 2019-11-06 16:52:01     (주****** 2절/120모조/600매 11월08일 출발
40036 2019-11-06 16:44:37     부천****** 리플렛 366*226 양면 8도 11월08일 출발
40035 2019-11-06 16:41:08     (주*** 독판전단 외 1건 260*300 단면_더따뜻한단열벽지화이트 11월07일 출발
40034 2019-11-06 16:16:07     KI*** 합판전단 B5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월07일 출발
40033 2019-11-06 16:05:30     주식*********** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월07일 출발
40032 2019-11-06 15:23:37     강민* 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 11월08일 출발
40031 2019-11-06 15:19:32     썬나* 독판전단 외 1건 140*60 단면2종_셈플집 표지 11월07일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :