ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
46493 2021-07-16 13:11:29     페이*** 평지 무광/중철 07월18일 출발
46492 2021-07-16 09:58:28     티엠* 독판전단 170*220 양면_치코리뷰이벤트 07월20일 출발
46491 2021-07-16 08:54:24     엠지*** 리플렛 492*180mm 양면 07월19일 출발
46490 2021-07-15 18:01:29     스타*** 카다로그 230*320_36p 양면8도 07월21일 출발
46489 2021-07-15 17:57:42     주식******** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 07월19일 출발
46488 2021-07-15 17:26:19     (주**** 카다로그 A4/8p 양면_코로나19제안서 DM용 접수대기
46487 2021-07-15 16:46:39     티포* 합판명함 90*50 양면_단장곽영춘[파란바탕] 07월16일 출발
46486 2021-07-15 16:40:45     (주****** 2절/120모조/600매 07월17일 출발
46485 2021-07-15 16:37:54     주 ***** 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 07월16일 출발
46484 2021-07-15 16:22:51     (주*** 카다로그 A4/16p 양면_KM 종합 07월16일 출발
46483 2021-07-15 16:02:11     (주****** 2절/250스노우/700매 07월17일 출발
46482 2021-07-15 11:03:08     (주****** 07월20일 출발
46481 2021-07-15 10:19:29     (주***** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 07월19일 출발
46480 2021-07-15 09:35:30     유로**** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 07월19일 출발
46479 2021-07-15 08:23:50     티포* 카다로그 A4/8p 양면_매직씽크터치테이블 07월16일 출발
46478 2021-07-14 17:24:46     씬스** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 07월15일 출발
46477 2021-07-14 17:12:01     케이***** 브로셔 A3 양면_퀵벳임신진단키트 07월16일 출발
46476 2021-07-14 16:53:49     (주****** 2절/250스노우/600매 07월16일 출발
46475 2021-07-14 16:09:38     VH*** 합판명함 외 1건 92*85 양면8도 하이칙스메세지카드 07월15일 출발
46474 2021-07-14 15:56:06     알앤* 리플렛 432*280 양면8도 07월16일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :