ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
41396 2020-02-13 14:28:03     액츠** 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월17일 출발
41395 2020-02-13 14:27:04     액츠** 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월17일 출발
41394 2020-02-13 14:19:29     피알*** 12/11건으로 02월15일 출발
41393 2020-02-13 14:12:28     (주*** 브로셔 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월18일 출발
41392 2020-02-13 13:41:32     (주******* 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월17일 출발
41391 2020-02-13 13:36:33     (주**** 카다로그 250*210/8p 양면 접수대기
41390 2020-02-13 13:06:59     ㈜노**************** 독판전단 외 2건 5-385*607 단면_오크(목재)-KAP06-6013 02월17일 출발
41389 2020-02-13 13:06:53     ㈜노**************** 독판전단 외 2건 1-385*587 단면_화이트(벽돌)-KAJ06-0151 02월17일 출발
41388 2020-02-13 10:53:04     우드* 02월14일 출발
41387 2020-02-13 10:24:10     충남************ 리플렛 [592*210] 4/4 접수대기
41386 2020-02-13 08:55:05     지엔******* -낱장 4000매- 02월15일 출발
41385 2020-02-13 08:52:54     플랜* 02월17일 출발
41384 2020-02-12 17:58:32     씨에**** 독판전단 155*72 양면 8도 02월13일 출발
41383 2020-02-12 17:50:33     스카** 합판기타 130*190 단면먹1도 02월17일 출발
41382 2020-02-12 17:38:17     종로****** 카다로그 외 1건 A4/104p 표지단면칼라 내지흑백_취업희망프로그램 월일 출발
41381 2020-02-12 17:03:29     심현* 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 02월13일 출발
41380 2020-02-12 16:47:57     한양******** 팜플렛 A4 86p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월17일 출발
41379 2020-02-12 16:46:01     사노** 카다로그 A4 32p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월14일 출발
41378 2020-02-12 16:43:57     부민***** 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 02월13일 출발
41377 2020-02-12 16:35:42     (주******* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 02월17일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :